Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 29.10.2019. godine

Sukladno članku 61. stavku 1., stavku 6. podstavku 1. i stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08,  34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19), Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“ broj: 73/19) i suglasnosti Ministarstva uprave KLASA: 112-02/19-01/569, URBROJ: 515-03-01-02/6-19-2 od 24.9.2019. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.