12. Kojim je zakonima regulirano pravo prednosti pri zapošljavanju?

Pravo prednosti pri zapošljavanju regulirano je člancima 101.- 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.