14. Tko je obvezan dati pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji?

Prilikom zapošljavanja na neodređeno vrijeme službenika i namještenika temeljem javnog natječaja, kao i prilikom zapošljavanja na određeno vrijeme temeljem oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način, tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti i druga državna tijela, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima obvezni su dati prednost pod jednakim uvjetima osobama iz članka 101. stavaka 1.-3. i članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.