Uprava za zatočene i nestale

Uprava za zatočene i nestale obavlja poslove koji se odnose na traženje osoba nestalih u Domovinskom ratu i posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa te istraživanje, uređenje i održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja; organizira, koordinira i obavlja poslove koje proizlaze iz Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu te organizira i koordinira provedbu i nadzor obavljanja poslova koji proizlaze iz Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja; prikuplja, objedinjuje i obrađuje saznanja i arhivsko gradivo o osobama nestalim u Domovinskom ratu i posmrtnim ostacima stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa te mjestima pojedinačnih, masovnih i asanacijskih grobnica iz razdoblja Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.
 
Uprava organizira, koordinira i sudjeluje u terenskim izvidima, istraživanjima i ekshumacijama posmrtnih ostataka iz pojedinačnih, masovnih i asanacijskih grobnica osoba nestalih u Domovinskom ratu i posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa; organizira i koordinira obradu posmrtnih ostataka osoba nestalih u Domovinskom ratu i posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa ekshumiranih na području Republike Hrvatske te posmrtnih ostataka preuzetih s područja drugih država i njihovu identifikaciju.
 
Uprava obavlja poslove pogrebne skrbi za identificirane osobe iz razdoblja Domovinskog rata te poslove privremenog dostojnog zbrinjavanja neidentificiranih posmrtnih ostataka iz razdoblja Domovinskog rata; istražuje mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja i utvrđuje broj posmrtnih ostataka u njima; provodi ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, organizira i koordinira obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Gradom Zagrebom organizira dostojno trajno zbrinjavanje ekshumiranih posmrtnih ostataka; provodi održavanje vojnih groblja, groblja civilnih žrtava rata i groblja žrtava poslijeratnog razdoblja te organizira i snosi troškove uređenja pronađenih groblja žrtava poslijeratnog razdoblja.
 
Uprava koordinira i organizira prikupljanje i obradu podatka, vodi cjelovite evidencije sukladno Zakonu o osobama nestalim u Domovinskom ratu i Zakonu o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službene evidencije.
 
Uprava provodi aktivnosti sukladno zaključenim međunarodnopravnim instrumentima o suradnji u traženju osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa; provodi aktivnosti traženja nestalih stranih državljana koji nemaju status hrvatskog branitelja ili prijavljeno prebivalište ili boravište na području Republike Hrvatske u trenutku nestanka na području Republike Hrvatske za vrijeme Domovinskog rata, sukladno propisima države čiji je državljanin ta osoba i međunarodnim standardima; provodi međudržavne ugovore/sporazume o uređenju i održavanju vojnih groblja te u suradnji s matičnim državama poginulih i umrlih pripadnika stranih oružanih sila, izdaje suglasnost za iskop, prijenos te promjenu izgleda groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila; obilježava istražena mjesta masovnih grobnica i sudjeluje u obilježavanju obljetnica i mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, te sudjeluje u obilježavanju važnih obljetnica koje proizlaze iz međunarodnog i humanitarnog prava.
 
Uprava provodi upravni nadzor nad provedbom Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja; u obavljanju poslova iz svog djelokruga, Uprava surađuje s drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, pravosudnim tijelima, međunarodnim institucijama, stručnim organizacijama i ustanovama, udrugama građana iz zemlje i inozemstva, građanima i jedinicama lokalne samouprave; priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih ministarstava i nadležnih tijela; izrađuje izvješća o stanju poslova iz svog djelokruga te odgovara na upite i predstavke fizičkih i pravnih osoba; prema potrebi, pruža pomoć drugim nadležnim tijelima, ustanovama i organizacijama u rješavanju slučajeva nestalih osoba iz njihovog djelokruga; pruža stručnu i tehničku pomoć tijelima nadležnim za zaštitu i spašavanje u traženju osoba nestalih u katastrofama i većim nesrećama na području Republike Hrvatske.
 
Uprava sudjeluje u provedbi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu prijenosom stečenih znanja i iskustava u traženju osoba nestalih u oružanim sukobima; provodi druge aktivnosti u vezi s traženjem osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa te istraživanja, uređenja i održavanja vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja; sudjeluje u izradi provedbenih programa i Financijskog plana Ministarstva te izrađuje druge akte iz svog djelokruga. Uprava obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
 
U Upravi za zatočene i nestale ustrojavaju se:

  • Sektor za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu

U Sektoru za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu ustrojavaju se:
 

  • Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o nestalim osobama u Domovinskom ratu

  • Služba za obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te pogrebnu skrb

 
  • Sektor za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja


U Sektoru za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja ustrojavaju se:
 

  • Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

  • Služba za obilježavanje mjesta masovnih grobnica i suradnju s organizacijama civilnog društva