Uprava za zatočene i nestale

 • prikuplja i obrađuje podatke te vodi cjelovite evidencije o osobama koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata, svim nestalim osobama u Domovinskom ratu, kao i o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica te izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službene evidencije
 • priprema i organizira razgovore o osobama nestalim tijekom Domovinskog rata s nadležnim tijelima drugih država te s istima surađuje u procesu traženja nestalih osoba, ekshumacijama, identifikacijama i pogrebnoj skrbi, kao i isporuci/preuzimanju posmrtnih ostataka nestalih i smrtno stradalih osoba u svezi s oružanim sukobima pokopanih na teritoriju drugih država
 • prikuplja, objedinjuje i obrađuje saznanja o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica
 • organizira, koordinira i sudjeluje u istraživanjima i ekshumacijama posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica na području Republike Hrvatske
 • organizira, koordinira i sudjeluje u identifikacijama ekshumiranih i preuzetih posmrtnih ostataka
 • obavlja poslove organizacije prijevoza posmrtnih ostataka svih identificiranih žrtava do mjesta pokopa, odnosno do graničnoga prijelaza ako je pokop organiziran na području druge države te poslove naručivanja pogrebne opreme za sve identificirane žrtve (hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civile)
 • priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih ministarstava i nadležnih tijela te obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale
 • surađuje s udrugama građana koje okupljaju obitelji zatočenih i nestalih osoba tijekom Domovinskoga rata te u okviru svoga djelokruga surađuje s međunarodnim organizacijama
 • obavlja poslove koji se odnose na postupanje s pronađenim posmrtnim ostacima žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
 • istražuje, uređuje i trajno održava groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
 • prikuplja i obrađuje podatke i arhivsku građu o žrtvama poslijeratnog razdoblja
 • organizira, koordinira i sudjeluje u istraživanju groblja žrtava poslijeratnog razdoblja
 • organizira i snosi troškove uređenja pronađenih groblja žrtava poslijeratnog razdoblja, kao i uređenja pristupnih putova
 • postavlja jedinstveni natpis na uređena groblja te vodi evidenciju svih utvrđenih mjesta groblja žrtava poslijeratnog razdoblja i broja posmrtnih ostataka u njima
 • organizira i koordinira ekshumacijom, obradom i identifikacijom posmrtnih ostataka osoba pronađenih tijekom infrastrukturnih, urbanističkih, arheoloških radova ili ostalih pripremnih radova na gradilištima i intervencijama u zemljištu, za koje se prema procjeni starosti može razumno pretpostaviti da su posmrtni ostaci žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja
 • po završetku ekshumacije te obrade i/ili identifikacije posmrtnih ostataka, Uprava organizira njihovo trajno zbrinjavanje u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Gradom Zagrebom
 • vodi skupnu evidenciju o vojnim grobljima, grobljima žrtava rata i žrtava poslijeratnog razdoblja na području Republike Hrvatske
 • obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu zaključenih međudržavnih ugovora/sporazuma o uređenju i održavanju vojnih groblja
 • vodi evidenciju hrvatskih vojnih groblja u inozemstvu
 • u suradnji s matičnim državama poginulih i umrlih pripadnika stranih oružanih sila, izdaje suglasnost za iskop, prijenos te promjenu izgleda groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila
 • obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
 • priprema podatke i dokumentaciju iz svog djelokruga za potrebe drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, drugih ministarstava i nadležnih tijela
 • izrađuje izvješća o stanju poslova iz svog djelokruga te odgovara na upite i predstavke fizičkih i pravnih osoba
 • sudjeluje u provedbi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu prijenosom stečenih znanja i iskustava u traženju osoba nestalih u oružanim sukobima 
 

Sektor za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu

 • Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o nestalim osobama u Domovinskom ratu
 • Služba za obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te pogrebnu skrb 


Sektor za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

 • Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
 • Služba za obilježavanje mjesta masovnih grobnica i suradnju s organizacijama civilnog društva