Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć

Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć organizira, koordinira, prati i nadzire pružanje savjetodavne, stručne i pravne pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te civilnim invalidima iz Domovinskog rata i članovima obitelji osobe poginule, umrle i nestale u svezi s Domovinskim ratom (dalje: civilni stradalnici iz Domovinskog rata) u ostvarivanju statusnih prava propisanih zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i zakonom kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata i drugim propisima; organizira, koordinira, prati i nadzire provedbu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i povratnicima iz mirovnih misija te programa, projekata i aktivnosti iz djelokruga Ministarstva kojima se podiže kvaliteta življenja i zdravlja.
 
Uprava organizira, koordinira i prati savjetodavni i stručni rad državnih službenika Područnih jedinica, njihovu suradnju s udrugama iz Domovinskog rata i nadležnim institucijama na lokalnoj i županijskoj razini radi pružanja potpore hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u ostvarivanja njihovih statusnih i drugih prava; koordinira i prati rad centara za psihosocijalnu pomoć, regionalnih i Nacionalnog centra za psihotraumu; utvrđuje kriterije temeljem kojih se određuje potreban broj stručnih suradnika u centrima za psihosocijalnu pomoć te kriterije koji se odnose na razinu i vrstu potrebne stručne pomoći, ugovara i prati ugovorne obveze stručnih djelatnika regionalnih centara za psihotraumu i Nacionalnog centra za psihotraumu.
 
Uprava vodi jedinstvene evidencije o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koje sadrže podatke u svezi s njihovim socio-ekonomskim i zdravstvenim prilikama te evidencije o korisnicima programa i projekata iz djelokruga Ministarstva koji su usmjereni na podizanje kvalitete življenja; inicira i suorganizira stručna usavršavanja, posebne edukacije i izobrazbu državnih službenika Područnih jedinica i stručnih suradnika županijskih centara za psihosocijalnu pomoć radi podizanja njihovih stručnih kompetencija.
 
Uprava organizira i nadzire provedbu programa za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; osigurava preventivne sistematske preglede hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u suradnji sa zdravstvenim ustanovama; osigurava cjelovitu skrb za palijativne bolesnike, kao i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata u potrebi za dugotrajnim liječenjem s pojačanom skrbi; osigurava provođenje programa medicinske rehabilitacije, odnosno fizikalne terapije hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma; osigurava liječenje hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata u hiperbaričnoj komori; organizira provođenje znanstveno-istraživačkih projekata u svrhu unaprjeđenja postojećih programa te pruža stručnu pomoć u okviru psihosocijalnih i zdravstvenih programa namijenjenih korisnicima veteranskih centara i Doma hrvatskih veterana u Lipiku.
 
Uprava u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova evidentira i prati podatke o izvršenim samoubojstvima hrvatskih branitelja; u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu vodi evidenciju i obavlja analizu podataka o pobolu i smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a u svrhu izrade preventivnih programa i donošenja mjera poboljšanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
 
Uprava sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva u dijelu definiranja ciljeva, načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti koji se odnose na njezin djelokrug, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; utvrđuje i procjenjuje učinke i vjerojatnost rizika, te postupa po rizicima; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva iz svog djelokruga za naredno razdoblje, predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava radi osiguranja pravovremene i kvalitetne provedbe programa i aktivnosti iz svog djelokruga; priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Uprave; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
 
U Upravi za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć ustrojavaju se:
 

 • Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć

 
 • Sektor za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rataU Sektoru za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ustrojavaju se:

 • Služba za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti

 • Služba za skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

 
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave koji se odnose na savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć izvan sjedišta ministarstva ustrojavaju se područne jedinice:
 

 • Područni odjel Vukovar, sa sjedištem u Vinkovcima, za područje Vukovarsko-srijemske županije
 • Područni odjel Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, za područje Brodsko-posavske županije
 • Područni odjel Osijek, sa sjedištem u Osijeku, za područje Osječko-baranjske županije
 • Područni odjel Split, sa sjedištem u Splitu, za područje Splitsko-dalmatinske županije
 • Područni odjel Karlovac, sa sjedištem u Karlovcu, za područje Karlovačke županije
 • Područni odjel Gospić, sa sjedištem u Gospiću, za područje Ličko-senjske županije
 • Područni odjel Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, za područje Šibensko-kninske županije
 • Područni odjel Sisak, sa sjedištem u Sisku, za područje Sisačko-moslavačke županije
 • Područni odjel Virovitica, sa sjedištem u Virovitici, za područje Virovitičko-podravske županije
 • Područni odjel Požega, sa sjedištem u Požegi, za područje Požeško-slavonske županije
 • Područni odjel Zadar, sa sjedištem u Zadru, za područje Zadarske županije
 • Područni odjel Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, za područje Dubrovačko-neretvanske županije
 • Područni odjel Krapina, sa sjedištem u Krapini, za područje Krapinsko-zagorske županije
 • Područni odjel Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, za područje Varaždinske županije
 • Područni odjel Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici, za područje Koprivničko-križevačke županije
 • Područni odjel Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru, za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
 • Područni odjel Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, za područje Primorsko-goranske županije
 • Područni odjel Pula, sa sjedištem u Puli, za područje Istarske županije
 • Područni odjel Čakovec, sa sjedištem u Čakovcu, za područje Međimurske županije 
 • Područni odjel Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije