Samostalni sektor za javnu nabavu

​Samostalni sektor za javnu nabavu provodi postupke nabave svih roba, radova i usluga za potrebe unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva što obuhvaća jednostavnu nabavu kao i provođenje postupaka javne nabave; definira predmete nabave te postupke i načine nabave za pojedini predmet nabave sukladno propisima iz područja javne nabave; daje tehničku i stručnu podršku članovima stručnog povjerenstva za javnu nabavu koji sudjeluju u provođenju postupaka javne nabave; priprema i izrađuje ugovore i okvirne sporazume iz područja javne nabave odnosno jednostavne nabave; kontrolira i prati izvršavanje ugovornih obveza iz svog djelokruga; obavlja kontrolu ispostavljenih računa iz svog djelokruga te ih dostavlja na plaćanje nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva; daje stručna mišljenja na prijedloge propisa iz područja javne nabave; prikuplja i objedinjuje iskaze potreba unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva; koordinira suradnju sa tijelom državne uprave nadležnim za poslove središnje javne nabave; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i analizira potrebe Ministarstva po svim nabavnim kategorijama središnje javne nabave; vodi evidencije o provedenim postupcima javne nabave i postupcima jednostavne nabave; priprema godišnje izvješće o javnoj nabavi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave; sudjeluje u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi i redovitom ažuriranju Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji se javno objavljuje na mrežnoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske; vodi evidencije i priprema izvješća o izvršenju ugovora središnje javne nabave; izrađuje popis poslovnih procesa, njihov opis i procjenu rizika iz svog djelokruga, ažurira dokumentaciju vezanu uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika.
 
Samostalni sektor surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za strateške inicijative i projekte Europske unije u poslovima nabave i ugovaranja roba, radova i usluga koji su sufinancirani iz fondova Europske unije što obuhvaća jednostavnu nabavu kao i provedbu postupaka javne nabave, pripremu i izradu ugovora, pripreme stručnih podloga i analiza iz svog djelokruga potrebnih za izradu dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, te surađuje prilikom obavljanja poslova vezanih uz pripremu i provedbu projekata. Samostalni sektor prikuplja potrebe za nabavu roba, radova i usluga koji su sufinancirani iz fondova Europske unije i objedinjuje u plan nabave Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva i prati da se realizacija Plana nabave usklađuje s planiranim financijskim sredstvima i namjenom istih, analizira i prati izvršavanje ugovornih obveza u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama, te u okviru svog djelokruga osigurava revizorski trag o izvršenju preuzetih ugovornih obveza. Samostalni sektor obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
 
U Samostalnom sektoru za javnu nabavu ustrojavaju se:
 

  • Služba za javnu nabavu i ugovaranje

  • Služba za planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza