Samostalna služba za unutarnju reviziju

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja unutarnju reviziju cjelokupnog poslovanja Ministarstva i institucija iz nadležnosti Ministarstva koje nemaju obvezu ustrojiti vlastitu unutarnju reviziju, daje stručna mišljenja i savjete s ciljem poboljšanja gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola.
 
Samostalna služba procjenjuje sustav unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja u kontekstu Izjave o fiskalnoj odgovornosti; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i ostalim tijelima nadležnima za poslove unutarnje revizije; izrađuje strateške planove unutarnje revizije, provedbene programe i godišnje planove unutarnje revizije; provodi pojedinačne unutarnje revizije; analizira, testira i ocjenjuje sustave unutarnjih kontrola; daje preporuke revidiranim subjektima i ministru u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji i podnosi ih ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija i o tome izvješćuje ministra; obavlja revizije na zahtjev ministra; izrađuje propisana izvješća o radu Samostalne službe i dostavlja ih nadležnim institucijama te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.