Samostalna služba za unutarnju reviziju

  • provodi unutarnju reviziju nad poslovnim procesima Ministarstva i institucija iz nadležnosti
  • izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije na temelju procjene rizika Ministarstva
  • provodi planirane projekte unutarnje revizije, kao i izvanredne revizije na zahtjev ministra
  • testira, analizira i procjenjuje sustave, poslovne procese i unutarnje kontrole iz nadležnosti Ministarstva
  • putem revizorskih izvješća daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola
  • obavještava ministra i osobu zaduženu za nepravilnosti na razini Ministarstva o svakoj nepravilnosti i sumnji na prijevaru uočenoj tijekom obavljanja unutarnje revizije
  • surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, poglavito sa koordinatorom aktivnosti za uspostavu, provedbu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola na razini Ministarstva
  • surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija, Državnim uredom za reviziju, drugim strukovnim udruženjima i institucijama te jedinicama unutarnje revizije u drugim tijelima državne uprave