Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji

Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji pruža pravnu, savjetodavnu i stručnu pomoć hrvatskim braniteljima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima (u daljnjem tekstu: HRVI) iz Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog, umrlog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u vezi s ostvarivanjem njihovih prava na temelju priznatog statusa i drugih prava; prati ostvarivanje njihovih prava i probleme koji se pojavljuju kod ostvarivanja tih prava te predlaže mjere za rješavanje problema radi poboljšanja njihova statusa i ostvarivanja zakonom propisanih prava; provodi Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom; priprema prijedloge odluka o financijskoj pomoći najugroženijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji; vodi evidencije sukladno djelokrugu rada Uprave; provodi postupak financiranja pripremnih tečajeva za upis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI-a, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece HRVI-a i djece dragovoljaca na visoka učilišta; obavlja poslove vezano uz izmjene uvjeta kredita iz Kreditnog programa zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske; prati i istražuje socio-ekonomsko stanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te razvija nove projekte i programe koji se odnose na poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te provodi projekte i aktivnosti koji se odnose na očuvanje, zaštitu i promicanje digniteta i vrijednosti Domovinskog rata te promicanja kulture sjećanja; provodi mjere za uključivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u društveni i gospodarski život.
 
Uprava organizira obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata; zaprima i obrađuje poticaje za dodjelu odlikovanja i priznanja, kao i braniteljske zahvalnice; surađuje s udrugama iz Domovinskog rata i prati njihove programe i rad; analizira i kontrolira namjenski utrošak sredstava dodijeljenih u okviru Uprave; u okviru svog djelokruga sudjeluje u izradi planova, registra i drugih akata.
 
Uprava sudjeluje u izradi programskih i operativnih dokumenta u vezi s korištenjem sredstava strukturnih i investicijskih fondova te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva; utvrđuje programske prioritete za projektne cikluse korištenja sredstava; koordinira provedbu tih projekata; sudjeluje u izradi programa razvojne suradnje Republike Hrvatske te provodi mjere programa razvojne suradnje i aktivnosti usmjerene kvalitetnoj provedbi tih mjera; surađuje s nadležnim institucijama u pitanjima iz svog djelokruga; prati sve zakonske i druge propise koji se odnose na pitanja iz djelokruga Uprave; predlaže mjere s ciljem poboljšanja provedbe poslova iz djelokruga Uprave; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
 
U Upravi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji ustrojavaju se:
 

 • Sektor za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata


U Sektoru za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata ustrojavaju se:
 

 • Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata


U Službi za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata ustrojavaju se:
 
 • Odjel za HRVI iz Domovinskog rata

 • Odjel za članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja

 
 • Služba za očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

 • Služba za planiranje i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

 
 • Sektor za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata


U Sektoru za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata ustrojavaju se:
 
 • Služba za udruge i obljetnice iz Domovinskog rata

 • Služba za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava

 

 • Sektor za strateško planiranje i EU projekte

 

U Sektoru za strateško planiranje i EU projekte ustrojavaju se:
 

 • Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte

 • Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima


U Službi za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima ustrojavaju se:
 

 • Odjel za provedbu EU projekata

 • Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima