Samostalni sektor za strateško planiranje i EU fondove

Samostalni sektor za strateško planiranje i EU projekte sudjeluje u izradi strateških, programskih i operativnih dokumenata u vezi s korištenjem sredstava strukturnih i investicijskih fondova te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika; sudjeluje u procesu programiranja i izrade dijelova operativnih programa i drugih međunarodnih i europskih strateških dokumenata koji su temelj za sufinanciranje projekata; sudjeluje u radu odbora za praćenje operativnih programa; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva utvrđuje programske prioritete za projektne cikluse korištenja sredstava; planira i upravlja alokacijama iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih fondova Europske unije i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata.
 
Samostalni sektor planira projektne aktivnosti i priprema sve pripadajuće dokumente, identifikacije i procjene projektnih rizika i plana trošenja sredstava; sudjeluje u provedbi informativnih i edukativnih aktivnosti koje pokreću posrednička tijela, a vezano za projekte iz djelokruga Ministarstva; surađuje s drugim nadležnim državnim i javnim tijelima i institucijama, organizacijama civilnoga društva i drugim relevantnim dionicima; osigurava planiranje i pripremu infrastrukturnih projekata Ministarstva financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju provedbe projekata programiranih u okviru operativnih programa, financiranih sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, drugih fondova Europske unije te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz djelokruga Ministarstva; koordinira sudjelovanje unutarnjih ustrojstvenih jedinca Ministarstva u provedbi projekata; prati i kontrolira provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
 
Samostalni sektor osigurava planiranje, praćenje, analiziranje i vrednovanje provedbenih aktivnosti i postignutih rezultata; obavlja kontrolu ispravnosti projektnih troškova; izrađuje plan zahtjeva za nadoknadom sredstava; izrađuje izvještaje o provedbi projekata koje dostavlja nadležnim tijelima; prati i kontrolira ostvarenje pokazatelja rezultata po projektima te o tome izvještava nadležna posrednička tijela; dostavlja planove plaćanja, ugovaranja i ovjeravanja prema posredničkim tijelima te tablice planiranih i objavljenih poziva, a vezano za procese pripreme i provedbe projekata; vodi evidencije o svim projektnim elementima; izrađuje načine postupanja u različitim procesima rada; analizira funkcije iz djelokruga Samostalnog sektora; vodi evidencije u vezi s obavljenim radom; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; priprema podatke iz djelokruga Samostalnog sektora u svrhu informiranja javnosti; sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu, planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke Samostalnog sektora, sudjeluje u radu te priprema odgovarajuće materijale za pojedine inicijative iz djelokruga Samostalnog sektora; prati sve zakonske i druge propise koje se tiču pitanja iz djelokruga Samostalnog sektora; predlaže mjere u cilju poboljšanja provedbe poslova iz djelokruga Samostalnog sektora; izrađuje upute, analize i izvješća iz svojeg djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.U Sektoru za strateško planiranje i EU projekte ustrojavaju se:
  • Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte

  • Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima


U Službi za provedbu, kontrolu i i izvještavanje po EU projektima ustrojavaju se:
  • Odjel za provedbu EU projekata
 
  • Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima