Uprava za pravne i stambene poslove

Uprava za pravne i stambene poslove

 • obavlja upravne i stručne poslove u vezi s priznavanjem statusa te materijalnih i trajnih prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije
 •  sustavno prati stanja u vezi s društvenim i socijalnim položajem i zaštitom pripadnika braniteljske i stradalničke populacije
 • surađuje s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske u predmetima iz djelokruga Ministarstva
 • obavlja upravne i stručne poslove u građanskim, kaznenim i ovršnim postupcima te upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva
 • postupa po predstavkama te pruža pravnu i stručnu pomoć za ostvarivanje prava pripadnicima braniteljske i stradalničke populacije iz svog djelokruga
 • obavlja stručne poslove vođenja evidencije o ostvarenim statusima i pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije te druge evidencije o poslovima iz svog djelokruga i izdaje potvrde na temelju službenih podataka iz tih evidencija
 • obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravni nadzor nad zakonitošću rada i postupanja ureda državne uprave u županijama u provođenju prvostupanjskog postupka odnosno primjeni propisa i rješavanja o statusima i pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije
 • postupa po prijavama fizičkih i pravnih osoba sukladno propisima iz djelokruga Ministarstva te s tim u vezi surađuje s drugim nadležnim tijelima odnosno drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva
 • vodi evidenciju o stambenim jedinicama koje su na upravljanju Ministarstva hrvatskih branitelja
 • obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarenje stambenim jedinicama, zadužuje i prati naplatu pričuve, najma i otkupa, te poduzima odgovarajuće radnje prema korisnicima koji ne podmiruju preuzete obveze
 • korisnicima stanova pod upravljanjem Ministarstva hrvatskih branitelja koji nisu kreditno sposobni omogućuje korištenje stana putem zaštićene najamnine te najma stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • izrađuje ugovore o najmu stana, ugovore o kupoprodaji stana, izdaje tabularne isprave i brisovna očitovanja
 • prati namjensko korištenje dodijeljenih stanova, stambenih kredita i financijskih potpora i poduzima odgovarajuće radnje ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava,
 • prati plaćanje stambenih kredita te poduzima radnje prema korisnicima koji ne plaćaju preuzete obveze po stambenom kreditu
 • surađuje s drugim tijelima državne uprave radi preuzimanja stanova na upravljanje Ministarstva hrvatskih branitelja
 • koordinira, upravlja i nadzire provedbu svih dijelova Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata
 • zaprima zahtjeve za stambeno zbrinjavanje
 • formira i objavljuje konačnu Listu prvenstva za stambeno zbrinjavanje
 • provodi upravni postupak radi utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje dodjelom stanova, stambenih kredita i financijskih potpora
 • u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama provodi organiziranu stambenu izgradnju
 • obavlja stručne izvide na stambenim objektima
 • obavlja poslove sanacije stanova
 • obavlja upravne i stručne poslove vezane za program prilagodbe prilaza do zgrade, do stana i za kretanje po stanu
 • provodi upravni postupak vezan za komunalno opremanje i doprinos te izdaje odgovarajuće potvrde za isto
 • izdaje različite potvrde te vodi evidencije iz djelokruga rada Uprave


Sektor za upravne i pravne poslove

 • Služba za upravni postupak
  • Odjel za trajna prava
  • Odjel za materijalna prava
 • Služba za statuse i evidencije
 • Služba za suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po predstavkama i pritužbama  


Sektor za nadzor prvostupanjskih tijela i gospodarenje

 • Služba za nadzor prvostupanjskih tijela
 • Služba za gospodarenje i praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava


Sektor za stambeno zbrinjavanje

 • Služba za dodjelu stanova, stambenih kredita i financijskih potpora
 • Služba za rekonstrukciju, praćenje izgradnje i sanaciju stanova