Uprava za pravne i stambene poslove

Uprava za pravne i stambene poslove rješava u upravnim stvarima u vezi s priznavanjem statusa, te materijalnih i trajnih prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije; sustavno prati stanja u vezi s društvenim i socijalnim položajem i zaštitom pripadnika braniteljske i stradalničke populacije; surađuje s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske u predmetima iz djelokruga Ministarstva; poduzima radnje u građanskim, kaznenim i ovršnim postupcima te upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva; postupa po predstavkama te pruža pravnu i stručnu pomoć za ostvarivanje prava pripadnicima braniteljske i stradalničke populacije iz svog djelokruga; vodi evidencije o ostvarenim statusima i pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije te druge evidencije o poslovima iz svog djelokruga i izdaje potvrde na temelju službenih podataka iz tih evidencija; izrađuje mišljenja na ugovore, sporazume i druge akte te odgovore na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; obavlja upravni nadzor i kontrolu zakonitosti ostvarenih prava i postupa po prijavama fizičkih i pravnih osoba sukladno propisima iz djelokruga Ministarstva; surađuje s nadležnim tijelima na provjeri dokumentacije relevantne za priznavanje određenog statusa i prava, poslovima kriminalističke obrade te u postupcima dodatne kontrole zakonitosti ostvarenih prava korisnika.
 
Uprava surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u upravljanju i raspolaganju dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz djelokruga Ministarstva.
 
Uprava obavlja poslove stambenog zbrinjavanja pripadnika braniteljske i stradalničke populacije sukladno zakonu kojim se uređuju prava o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; surađuje s drugim tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave poradi učinkovite provedbe i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje; daje pravna mišljenja na nacrte ugovora o stjecanju i otuđenju nekretnina iz djelokruga Uprave; vodi evidencije o stambenim jedinicama pod upravljanjem Ministarstva; gospodari stambenim jedinicama; prati namjensko korištenje sredstava odnosno dodijeljenih stanova i s tim u svezi poduzima odgovarajuće radnje.
 
Uprava sudjeluje u izradi provedbenih programa Ministarstva u dijelu definiranja ciljeva, načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti koji se odnose na njezin djelokrug, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvješćivanje o postignutim rezultatima iz svog djelokruga; utvrđuje, procjenjuje i postupa po rizicima; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada Ministarstva s programima iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva iz svog djelokruga, predlaže mjesečnu dinamiku potrebnih financijskih sredstava za ostvarenje programa iz svog djelokruga. Uprava obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
 
U Upravi za pravne i stambene poslove ustrojavaju se:
 

 • Sektor za upravne i pravne poslove


U Sektoru za upravne i pravne poslove ustrojavaju se:
 
 • Služba za upravni postupak


U Službi za upravni postupak ustrojavaju se:
 
 • Odjel za trajna prava

 • Odjel za materijalna prava

 
 • Služba za statuse i evidencije

 • Služba za suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po predstavkama i pritužbama

 • Služba za nadzor prvostupanjskih tijela

 
 • Sektor za stambeno zbrinjavanje


U Sektoru za stambeno zbrinjavanje ustrojavaju se:
 • Služba za dodjelu stanova

 • Služba za dodjelu stambenih kredita i financijskih potpora

 • Služba za rekonstrukciju, praćenje izgradnje i sanaciju stanova

 
 • Sektor za gospodarenje i praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava

U Sektoru za gospodarenje i praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava ustrojavaju se:
 

 • Služba za gospodarenje

 • Služba za praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava