Kabinet ministra

  • stručni i administrativni poslovi za ministra i državnog tajnika
  • protokolarni poslovi
  • poslovi iz područja odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja
  • poslovi u vezi predstavki i pritužbi građana
  • poslovi u vezi odnosa s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave
  • poslovi u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru i državnom tajniku
  • poslovi u vezi s evidencijom i pohranom klasificiranih podataka