Kabinet ministra

Kabinet ministra obavlja protokolarne poslove; poslove iz područja odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja; poslove u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama; poslove u vezi s predstavkama i pritužbama građana; poslove u vezi odnosa s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave; poslove u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru; poslove u vezi s evidencijom i pohranom klasificiranih podataka; poslove stručne i administrativne podrške ministru te druge poslove u vezi s ostvarivanjem programa rada i djelovanja za ministra.

Kabinet ministra koordinira multilateralnu i bilateralnu međunarodnu suradnju Ministarstva s nadležnim tijelima i međunarodnim organizacijama u inozemstvu, koja nije u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.

Kabinet ministra koordinira poslove u vezi sa sjednicama Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima te drugim ministarstvima; priprema i prikuplja materijale za sjednice Kolegija ministra i druge sastanke koje saziva ministar; izrađuje zaključke i brine se o njihovom izvršavanju; koordinira provedbu politika iz djelokruga više unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; koordinira poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Ministarstva te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.