Liječenje u inozemstvu

Pravo na naknadu dijela troškova za pratitelja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prilikom liječenja u inozemstvu

Zahtjev se podnosi Ministarstvu hrvatskih branitelja na propisanom obrascu.

Uz zahtjev se pribavlja sljedeća dokumentacija i dokazi:

a) preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i pratitelja

b) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (pribavlja se po službenoj dužnosti)

c) preslika pravomoćnog rješenja o upućivanju na liječenje u inozemstvo izdanog od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

d) originalna karta za prijevoz izdana za pratitelja koja glasi na isto prijevozno sredstvo koje je koristio korisnik, a po odobrenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

e) potvrda poslodavca o plaćenom dopustu za pratitelja iz koje je vidljivo trajanje plaćenog dopusta i iznos isplaćene naknade za plaćeni dopust za pratitelja po osnovi pratnje hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi liječenja u inozemstvu i broj žiroračuna poslodavca (ako se koristi pratitelj)

f) dokaz da je rana, ozljeda ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

- preslika izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata i preslika odgovarajućeg nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata (ako zahtjev podnosi HRVI) ili
- preslika nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja kojim je utvrđena uzročno- posljedična veza između rane, ozljede ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (ako zahtjev podnosi hrvatski branitelj bez statusa HRVI)

g) preslika kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata). 

 
Odluku o ostvarivanju prava donosi ministar hrvatskih branitelja na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

Ministarstvo iznos naknade troškova prijevoza za pratitelja isplaćuje na tekući račun pratitelja, a iznos naknade za plaćeni dopust pratitelja isplaćuje se na žiro račun poslodavca.