Natječaj za udruge koje se bave problemima branitelja s invaliditetom

Preuzmi dokument u MS Word formatu
Republika Hrvatska
Ministarstvo branitelja


Na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. " 2015., Strateškog plana Ministarstva branitelja za razdoblje 2012. " 2014., Odluke o raspodjeli financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za projekte udruga iz Domovinskog rata koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba hrvatskih branitelja s invaliditetom i HRVI iz Domovinskog rata u 2012. godini za razdjel 041 Ministarstvo branitelja, aktivnost A 753015 "Udruge branitelja" (Klasa: 023-01/12-0001/18, Ur.broj: 522-03/1-4-12-1, od 19. ožujka 2012. godine), a sukladno odredbama članka 23. Zakona o udrugama (NN 88/01 i NN 11/02) te Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN 16/07), Ministarstvo branitelja

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ


za prijavu projekata udruga iz Domovinskog rata koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba hrvatskih branitelja s invaliditetom i HRVI iz Domovinskog rataI. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA


Predmet ovoga Javnog natječaja (u nastavku teksta: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata udruga iz Domovinskog rata koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba hrvatskih branitelja s invaliditetom i HRVI iz Domovinskog rata sukladno Programu Vlade RH za mandatno razdoblje 2011.-2015. i Strateškom planu Ministarstva branitelja za razdoblje 2012.-2014. godine.

II. CILJ I PRIORITETI NATJEČAJA


Cilj ovog Natječaja jest osnažiti suradnju Ministarstva branitelja s udrugama u provedbi vladine politike promicanja vrijednosti Domovinskog rata, te ostvarivanja prava i interesa branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

Prioriteti ovog natječaja su:

1. Promicanje vrijednosti Domovinskog rata.
2. Socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja s invaliditetom i HRVI iz Domovinskog rata.

III. PROGRAMSKA PODRUČJA I AKTIVNOSTI NATJEČAJAP-1) Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Moguće aktivnosti:

* izdavačka djelatnost na tematiku Domovinskog rata,
* aktivno sudjelovanje udruga u radu međunarodnih veteranskih i drugih asocijacija i u radu međunarodnih konferencija,
* sudjelovanje na međunarodnim skupovima kojima je cilj unapređenje medicinske skrbi o osobama s visokim stupnjem tjelesnog oštećenja.

U sklopu ovog programskog područja, projekt mogu prijaviti:

- udruge čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata i koje su registrirane u Republici Hrvatskoj.

Projekt međunarodne aktivnosti i suradnje udruge mogu prijaviti samostalno ili u partnerstvu s drugim udrugama iz Domovinskog rata " ovisno o aktivnostima projekta. Primjerice, udruge članice Svjetske veteranske federacije, ili neke druge međunarodne asocijacije čije su članice više udruga iz Domovinskog rata, prijavljuju projekt sudjelovanja u radu asocijacije kao zajednički. U tom slučaju, prijavu podnosi jedna udruga - nositelj projekta, koja uz propisanu dokumentaciju prilaže potpisanu i ovjerenu Izjavu o partnerstvu s podacima o svim partnerskim organizacijama.

Udruga može samostalno prijaviti projekt iz područja međunarodne suradnje samo u slučaju kada se radi o posebnosti projekta kojeg provodi kao jedina od udruga iz Domovinskog rata.

Iznos ukupne potpore aktivnostima iz ovog natječajnog područja iznosit će 1.500.000,00 kuna. Predviđenim iznosom financirat će se do 30 potpora, a raspon iznosa potpore kretat će se između 20.000,00 kuna i 400.000,00 kuna, ovisno o vrsti projekta.

Potpore manjeg iznosa " od 20.000,00 kuna do 50.000,00 kuna dodijelit će se za kratkoročne, manje opsežne projekte. Financirat će se do 20 potpora za kratkoročne projekte u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna.

Potpore većeg iznosa " od 70.000,00 kuna do 400.000,00 kuna dodijelit će se za dugoročnije opsežnije projekte. Financirat će se do 10 potpora za ovu vrstu projekata, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Trajanje projekta: do 12 mjeseci. Iznimno, trajanje pojedinih projekata koji se odnose na izdavačku djelatnost vezanu uz Domovinski rat može biti do 16 mjeseci.

P-2) Psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja s invaliditetom i HRVI iz Domovinskog rata

Moguće aktivnosti:

* radne terapije, rekreativne radionice, izložbe i aukcije, sportske i druge aktivnosti usmjerene na kvalitetno provođenje slobodnog vremena, a u funkciji psihosocijalne rehabilitacije,
* edukativna predavanja i skupovi kojima je cilj razmjena iskustava i pružanje novih informacija o zdravstvenoj rehabilitaciji i medicinskoj skrbi o HRVI iz Domovinskog rata visokog stupnja tjelesnog oštećenja,
* Održavanje okruglih stolova i edukativnih tribina za pružanje potpunije informacije o mogućnostima i korištenju raspoloživih društvenih resursa koji će pridonijeti uključivanju HRVI iz Domovinskog rata u društvene tijekove.

U sklopu ovog programskog područja, projekt mogu prijaviti:

- udruge čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata koje su registrirane u Republici Hrvatskoj.

Projekt sportskog natjecanja udruge obvezno prijavljuju u partnerstvu s barem dvije udruge iz Domovinskog rata. Prijavu podnosi jedna udruga - nositelj projekta, koja uz propisanu dokumentaciju prilaže potpisanu i ovjerenu Izjavu o partnerstvu, s podacima o svim partnerskim organizacijama.

Iznos ukupne potpore aktivnostima iz ovog natječajnog područja iznosit će 3.591.723,43 kuna.
Predviđenim iznosom financirat će se do 30 potpora, a raspon iznosa potpore kretat će se između 30.000,00 kuna i 700.000,00 kuna, ovisno o vrsti projekta.

Potpore manjeg iznosa " od 30.000,00 kuna do 50.000,00 kuna, dodijelit će se za kratkoročne manje opsežne projekte. Financirat će se do 20 potpora za kratkoročne projekte u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Potpore većeg iznosa " od 100.000,00 kuna do 700.000,00 kuna dodijelit će se za dugoročnije opsežnije projekte. Financirat će se do 10 potpora za ovu vrstu projekata, u ukupnom iznosu od 2.591.723,43 kuna.

Trajanje projekta: do 12 mjeseci.

IV. UVJETI PRIJAVE


Pravo prijave na ovaj Natječaj imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, NN 88/01 i NN 11/02) čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata (programska područja P1, P2), koje svojim djelovanjem doprinose razvoju javnih usluga i provedbom svojih projekata od javnog interesa u određenom području pridonose ostvarivanju nacionalnih politika na području Republike Hrvatske i na razini lokalnih zajednica.

Jedna udruga može prijaviti najviše četiri (4) projekta, najviše dva projekta iz pojedinog natječajnog područja iz toč. III Natječaja;

Prijava udruge na ovaj Natječaj razmatrat će se isključivo ako udruga udovoljava sljedećim uvjetima:

- upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske;
- svojim projektima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću, promiče ostvarivanje najviših vrednota ustavnog poretka: slobodu, jednakost, nacionalnu ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavinu prava i demokratski višestranački sustav, čuva moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine;
- provodi projekte od osobitog interesa za opće/javno dobro u Republici Hrvatskoj;
- projekti koje prijavljuje na ovaj natječaj sukladni su ciljevima i zadaćama koje je udruga utvrdila u statutu udruge;
- ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog projekta;
- vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08, NN 7/09);
- provodi djelatnosti usmjerene potrebama zajednice i očuvanja održivog razvoja;
- udruga je pravodobno i u cijelosti ispunila preuzete obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih potpora ili sufinanciranja projekata iz Državnog proračuna;
- ima aktivno tijelo upravljanja koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu.

V. TKO I ŠTO NIJE OBUHVAĆENO OVIM NATJEČAJEM


- udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija,
- aktivnosti udruga koje su već financirane po posebnim propisima,
- znanstveno-istraživački projekti,
- aktivnosti za koje se općenito smatra da su odgovornost Vlade Republike Hrvatske (formalno obrazovanje, osnovna zdravstvena skrb i sl.),
- udruge koje prijavljene aktivnosti planiraju provesti u suradnji s nekom od političkih stranaka, što bi moglo utjecati na neovisnost i/ili održivost projekta,
- projekti koji se isključivo odnose na investicijska ulaganja, izgradnju ili uređenje kapitalnih objekata i kupnju opreme za redovan rad udruge,
- projekti čija je jedina svrha korist isključivo članova/članica udruge,
- aktivnosti usmjerene isključivo za zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja udruge (kupnja opreme, pokrivanje troškova redovnog poslovanja),
- ogranci, podružnice i drugi ustrojbeni oblici udruga koji nisu posebno registrirani prema Zakonu o udrugama i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske.

VI. PREDNOSTI U FINANCIRANJU


Prednost u financiranju imat će udruge koje:

- provedbom projekta pridonose zapošljavanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
- razvijaju solidarnost i suradnju s drugim udrugama i ostalim partnerima,
- svojim projektom zadovoljavaju više potreba u zajednici,
- u svoj rad uključuju volontere,
- imaju veći broj članova,
- prijavljuju inovativni projekt koji svojom kvalitetom potiče razvoj socijalnog poduzetništva i ima neposrednu društvenu korist za širu ili lokalnu zajednicu te doprinosi razvoju civilnog društva,
- dokumentiraju sufinanciranje prijavljenog projekta od strane lokalne uprave ili samouprave (prilikom prijave projekta potrebno je priložiti pismo namjere ili drugi dokaz o sufinanciranju, preporuku ako je projekt financiran prijašnjih godina, dokaz o dodjeli prostora na korištenje udruzi kojim raspolaže jedinica lokalne samouprave i sl.),
- prijavljeni projekt temelje na višegodišnjoj uspješnoj provedbi i dosadašnjim rezultatima provedbe,
- mogu planirati održivost projekta i nakon isteka financijske potpore Ministarstva branitelja,
- prijavljeni projekt, koji po naravi aktivnosti podrazumijeva i dopušta mogućnost suradnje i partnerstva (sportske aktivnosti, aktivnosti međunarodne suradnje i dr. aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata i sl.), prijavljuju kao zajednički s jednom ili više udruga.

VII. KORIŠTENJE ODOBRENE FINANCIJSKE POTPORE


Odobrena sredstva financijske potpore udruga može koristiti isključivo za provedbu prihvaćenog projekta, sukladno ugovoru.

VIII. NAČIN PRIJAVE I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA


Sve zainteresirane udruge svoje projekte prijavljuju na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti u Ministarstvu branitelja, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6 i na web stranici Ministarstva www.branitelji.hr

Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekata je:

- obrazac za prijavu projekta , potpisan i ovjeren,
- obrazac proračuna projekta, za svaki projekt zasebno, potpisan i ovjeren te izrađen prema Uputi za pripremu proračuna projekata udruga branitelja za financijsku potporu Ministarstva u 2012. godini,
- Izvadak iz Registra udruga RH (original, ne stariji od tri mjeseca),
- preslika ovjerenog Statuta udruge,
- životopis voditeljice/voditelja projekta s naznačenim datumom i potpisom,
- obrazac Izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekte te svih partnera na projektu,
- potpisan i ovjeren obrazac Izjave o sufinanciranim projektima,
- uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge koja će potpisati ugovor o financijskoj potpori, ne starije od 6 mjeseci,
- za udruge koje su obveznici sastavljanja izvješća o poslovanju udruge Državnom uredu za reviziju ovjerena preslika izvješća za 2011. godinu (Bilanca, Račun prihoda i rashoda i Bilješke); za udruge koje nisu obveznici sastavljanja financijskih izvješća preslika Knjige primitaka i izdataka za 2011. godinu i Knjige blagajne, te odluka o ne sastavljanju financijskog izvješća;

Ukoliko se udruzi odobri iznos veći od 300.000,00 kuna, udruga će Ministarstvu predati bianco zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate u slučaju nenamjenskog korištenja sredstava i prisilne naplate.

Udruga u obrascu prijave projekta mora odgovoriti na sva pitanja i obvezno navesti RNO broj iz Registra neprofitnih organizacija.

Neobvezna dokumentacija za prijavu projekata je:

1. Pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruga s drugim organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave i ustanovama u provedbi prijavljenog projekta.
2. Pisma preporuke.
3. Zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruga i u izravnoj su vezi s prijavom na Natječaj.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju za pojedini projekt čine izvornik i tri preslike obvezne natječajne dokumentacije. Izuzetak čine Statut udruge (ovjerena preslika), izvadak iz Registra udruga RH (original), uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe (original) i financijsko izvješće/Knjiga prihoda i rashoda i Knjiga blagajne o poslovanju u 2011. godini (ovjerena preslika), te odluka o ne sastavljanju financijskog izvješća (ovjerena preslika), koji se dostavljaju u jednom primjerku.
Sva natječajna dokumentacija dostavlja se isključivo poštom na adresu: Ministarstvo branitelja, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6.

Natječajna dokumentacija dostavlja se za svaki projekt u posebnoj omotnici na kojoj treba naznačiti:

- "prijava projekata na javni natječaj za udruge " ne otvaraj"
- naziv udruge,
- naziv projekta koji se prijavljuje,
- oznaku natječajnog područja.

Prijave na ovaj Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 2. svibnja 2012. godine, te se prijave s poštanskim žigom nakon toga datuma neće razmatrati. Obavijest o objavi Natječaja objavljuje se u dnevnom listu "Večernji list" i dnevnom listu "Jutarnji list", a cjelokupni tekst Natječaja na web stranici Ministarstva www.branitelji.hr.

Zakašnjele, nepotpune ili prijave podnesene protivno drugim uvjetima iz ovog Natječaja, neće se razmatrati.

Otvaranje pristiglih prijava na Natječaj provest će posebno povjerenstvo za otvaranje, čija je zadaća utvrditi zadovoljavanje formalnih uvjeta natječaja prije upućivanja pristiglih prijava u postupak vrednovanja.

IX. POSTUPAK ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA


Financijska potpora udrugama za projekte temeljit će se na raspoloživim sredstvima prihoda od igara na sreću osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu u razdjelu 041 Ministarstvo branitelja, na aktivnosti A 753015 "Udruge branitelja".

Procjenu kvalitete zaprimljenih projekata, ocjenu projekata i prijedlog za financijsku potporu projektima dat će stručne skupine za pojedina natječajna područja.

Ocjena predloženih projekata temeljit će se na ispunjavanju uvjeta iz Natječaja, kvalitete predloženog projekta, institucionalne sposobnosti udruge za provedbu projekta i realnosti troškova provedbe projekta.

Članovi stručnih skupina bit će predstavnici Ureda za udruge Vlade RH i drugih državnih tijela, znanstvenih i stručnih institucija i akademske zajednice, a odluku o njihovom imenovanju donosi ministar branitelja.
Rad stručnih skupina je povjerljiv do okončanja natječajne procedure i objave rezultata natječaja.

Ministar branitelja donosi konačnu odluku o raspodjeli sredstava sukladno prijedlogu ocjenjivačkih stručnih skupina i raspoloživim sredstvima. Rok za donošenje odluke je 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva www.branitelji.hr u roku od 8 dana od donošenja odluke o raspodjeli sredstava.

Za svaki odobreni projekt/program Ministarstvo branitelja potpisat će ugovor o financijskoj potpori s nositeljem projekta, i to u roku od 30 dana od donošenja odluke o dodjeli financijske potpore prihvaćenim projektima i programima udruga.

Prigovor na natječajnu proceduru udruge mogu izjaviti u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja na web stranici Ministarstva.Priloženi dokumenti- obrazac za prijavu projekta
- obrazac proračuna projekta
- obrazac Izjave o sufinanciranim projektima
- Uputi za pripremu proračuna projekata udruga
-
- obrazac Izjave o partnerstvu.