Javni poziv za sufinanciranje izgradnje postavljanja ili uređenja spomen obilježja

Preuzmi dokument u MS Word formatu
Republika Hrvatska
Ministarstvo branitelja


objavljuje

JAVNI POZIV


za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2012. godini na području Republike HrvatskeI.


Na temelju članka 39. i 74. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11), Državnog proračuna za 2012. godinu (NN 24/12) te Odluke o sufinanciranju izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (KLASA: 564-01/12-0003/1, URBROJ: 522-03/1-5-12-6 od 02. travnja 2012. godine), objavljuje se Javni poziv.

II.


Spomen-obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirana sredstvima Državnog proračuna u 2012. godini jesu:

- arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonskog, arhitektonsko-urbanističkog ili arhitektonsko-kiparskog natječaja
- pripremni radovi za izgradnju spomen-obilježja:
- Program natječaja (urbanistički, likovni, konzervatorski, prostorni, vremenski)
- Predračun Provoditelja natječaja (područna Društva arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, likovna udruga i drugi) za provedbu natječaja
- Predračun troškova izrade projektne dokumentacije i nadzora
- stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe a koje se postavlja u prostor
- spomen-soba i spomen-kuća čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja za unutarnje uređenje sobe ili kuće
- spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja.

III.


Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu, u razdjelu 041 Ministarstvo branitelja, na Aktivnosti K 754007 "Spomen-obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom ratu", Račun 3821 "Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama".

IV.


Spomen-obilježja čija će izgradnja biti sufinancirana sredstvima Državnog proračuna ne smiju sadržavati značenje ili neko drugo obilježje u suprotnosti s ustavnim načelima i demokratskim opredjeljenjima Republike Hrvatske.

V.


Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po ovom Javnom pozivu mogu podnijeti Udruge iz Domovinskog rata koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

- registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje
- provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice i očuvanja održivog razvoja
- svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije

Ukoliko je nositelj izgradnje spomen-obilježja jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugi pravni subjekt, Udruga iz Domovinskog rata mora dokazati svojstvo partnera u projektu izgradnje spomen-obilježja kroz Sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući pravni akt.

VI.


Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz prilaganje slijedeće dokumentacije:

1. Preslika Rješenja o registraciji Udruge iz Domovinskog rata
2. Preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju Udruge u prethodnoj godini
3. Preslika Statuta ili drugog općeg akta Udruge
4. Preslika žiro računa Udruge
5. Preslika Odluke o izgradnji spomen-obilježja ili drugog adekvatnog dokumenta
6. Preslika dokumenta o partnerstvu s nositeljem projekta (Sporazum, Ugovor ili slično)
7. Program natječaja (urbanistički, likovni, konzervatorski, prostorni, vremenski) ili Predračun Provoditelja natječaja (područna Društva arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, likovna udruga i drugi) za provedbu natječaja ili Predračun troškova izrade projektne dokumentacije i nadzora
8. Idejno rješenje spomen-obilježja s prostornim smještajem odabrano putem javnog natječaja, preslika natječaja za odabir rješenja, preslika zapisnika Ocjenjivačkog suda te preslika Odluke o odabiru
9. Troškovnik radova s jediničnim cijenama odnosno procjena troškova gradnje potpisana od strane ovlaštenog projektanta ili autora idejnog rješenja za svaku pojedinu fazu izgradnje, te Ugovor o izvođenju radova (ako je sklopljen)
10. Dozvola nadležnog Ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju, graditeljstvo, komunalne poslove i promet za uređenje spomen-sobe, spomen-kuće, spomen-područja ili postavljanje spomen-obilježja u prostor
11. Dokaz o pravu vlasništva, pravu građenja ili pravu služnosti za nekretninu na kojoj je gradnja planirana (ili je započela)
12. Rješenje o uvjetima gradnje ili drugi adekvatan dokument, izdan od nadležnog Upravnog tijela za prostorno uređenje i graditeljstvo, na osnovu kojeg se smije pristupiti građenju
13. Prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture ukoliko je spomen-obilježje smješteno unutar međa zaštićenog kulturnog dobra
14. Dopuštenje tijela nadležnog za poslove zaštite prirode prema Zakonu o zaštiti prirode, ukoliko se spomen-obilježje nalazi unutar zaštićenog područja.

VII.


Udruga može prijaviti izgradnju jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske.

Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izgrađenog spomen-obilježja iz stavka II. ovog Javnog poziva, odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađeno spomen-obilježje.

VIII.


Potpune zahtjeve koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva razmatrat će posebno Povjerenstvo imenovano od strane ministra branitelja, sastavljeno od predstavnika Ministarstva branitelja te stručnjaka likovne i arhitektonske struke. Povjerenstvo će predložiti donošenje Odluka o sufinanciranju i visini odobrenih sredstava, odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva.

IX.


Zakašnjele prijave, nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uvjete iz Javnog poziva neće se razmatrati.

Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja ili dokumentaciju radi ocjene zahtjeva za sufinanciranje spomen-obilježja.

X.


Daljnje obveze regulirat će se Ugovorom o sufinanciranju s Udrugom iz Domovinskog rata.

Odobrena sredstva za izgradnju spomen-obilježja ne mogu se koristiti za promidžbu političkih stranaka niti komercijalni interes.

XI.


Zahtjevi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo branitelja, Povjerenstvo za spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, s naznakom "sufinanciranje spomen-obilježja", Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6.

Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 30 dana od dana ove objave.

XII.


Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Ministarstva, www.branitelji.hr, i ostaje otvoren do 02. svibnja 2012. godine.
Sve dodatne informacije, kao i obrazac zahtjeva za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja mogu se dobiti u Ministarstvu branitelja na navedenoj web adresi.

Klasa: 564-01/12-0003/1

Urbroj: 522-01/3-5-12-7

U Zagrebu, 03. travnja 2012.
Priloženi dokumenti- obrazac zahtjeva za prijavu projekta