Javni poziv za financiranje troškova tečajeva

Preuzmi dokument u MS Word formatu
Republika Hrvatska
Ministarstvo branitelja


objavljuje

JAVNI POZIV


za financiranje troškova pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature i upis na studijske programe u akademskoj godini 2012./2013. za djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata


I.


Na temelju Odluke ministra branitelja o financiranju troškova pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature i upis na studijske programe u akademskoj godini 2012./2013. (Klasa: 602-01/12-0001/8, Urbroj: 522-03/1-1-12-2 od 23. travnja 2012.), objavljuje se ovaj Javni poziv.

II.


Za financiranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature i upis na studijske programe u akademskoj godini 2012./2013. mogu se javiti:
- djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
- djeca HRVI iz Domovinskog rata,
- djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata,
- HRVI iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata (osobno)

III.


Financiranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature i upis na studijske programe u akademskoj godini 2012./2013. za osobe iz točke II. odnosi se na povrat sredstava do iznosa od najviše 2.000,00 kuna, a koja je polaznik pripremnog tečaja uplatio pravnom subjektu ovlaštenom za obavljanje djelatnosti - organizatoru pripremnog tečaja.

IV.


Djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata mogu ostvariti pravo na povrat troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature i upis na studijske programe bez obzira na ostvarene redovne mjesečne prihode po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini.

HRVI iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata te djeca HRVI iz Domovinskog rata i djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata mogu ostvariti povrat troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature i upis na studijske programe pod uvjetom da im redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 i 55/11).

V.


Dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iznosi 1.995,60 kuna.

VI.


Zahtjeve zaprimljene po Javnom pozivu razmatrat će posebno povjerenstvo imenovano od strane ministra branitelja.

VII.


Zahtjevi se podnose Ministarstvu branitelja, Zagreb, Strossmayerov trg 4, (s naznakom- financiranje troškova pripremnih tečajeva).
Podnositelj uz popunjen obrazac zahtjeva treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dokaz o statusu:

a. za dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dijete zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata: potvrda o utvrđenom statusu člana obitelji koju izdaje ured državne uprave prema mjestu prebivališta;

b. za dijete HRVI iz Domovinskog rata i dijete dragovoljca iz Domovinskog rata: izvod iz matične knjige rođenih/rodni list i preslika drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za roditelja od kojeg se izvodi pravo, odnosno potvrda Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za roditelja od kojeg se izvodi pravo;

c. za HRVI iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata: preslika drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrda Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;

2. Otisnuti ispunjeni on-line obrazac Prijave za polaganje državne mature i prijave na studijske programe (putem internet stranice www.postani-student.hr, link Moji podatci-Osnovni podatci) ili potvrda o upisu u završni razred srednje škole u školskoj godini 2011./2012. odnosno preslika maturalne svjedodžbe;
3. Dokaz o podmirenju troškova pripremnog tečaja (original računa i preslika Ugovora);
4. Potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2011. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina uključujući i podnositelja zahtjeva;
5. Potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2011. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;
6. Preslika pravomoćne presude suda o razvodu braka roditelja ukoliko su roditelji razvedeni;
7. Preslika kartice tekućeg računa ili štedne knjižice na koji će se izvršiti uplata povrata sredstava.

Ukoliko bilo koji član kućanstva koristi pravo na rodiljni dopust ili je privremeno nesposoban za rad (bolovanje), podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti dokaz o toj činjenici te o iznosu koji je primljen po toj osnovi u prethodnoj kalendarskoj godini.

VIII.


Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom kao i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati, te ne postoji mogućnost naknadne nadopune dokumentacije.

IX.


Javni poziv ostaje otvoren do 29. lipnja 2012. godine.

X.


Sve dodatne informacije, kao i obrazac zahtjeva za financiranje troškova pripremnih tečajeva za upis na studijske programe mogu se dobiti u Ministarstvu branitelja, na web stranici www.branitelji.hr, te u Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata.

KLASA: 602-01/12-0001/8

URBROJ: 522-03/01-1-12-3

U Zagrebu, 02. svibnja 2012.
Priloženi dokumenti- obrazac zahtjeva za financiranje troškova pripremnog tečaja.