Javni poziv za Mjeru stručnog osposobljavanja

Preuzmi dokument u MS Word formatu
Republika Hrvatska
Ministarstvo branitelja


objavljuje

JAVNI POZIV


za Mjeru stručnog osposobljavanja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja


I.


Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, a u cilju povećanja konkurentnosti osoba iz ciljne skupine na tržištu rada sufinanciranjem troškova njihovog školovanja, objavljuje se ovaj javni poziv.

II.


Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji, te nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

III.


Potporu je moguće odobriti za *stjecanje prvog zanimanja* (za osobe koje nemaju stečenu nižu stručnu spremu, srednju školsku ili srednju stručnu spremu), *prekvalifikaciju* (za osobe koje imaju stečenu srednju školsku/stručnu spremu, ali se žele prekvalificirati u drugo zanimanje), *dokvalifikaciju* (za osobe koje su završile strukovnu školu u trajanju od jedne do dvije godine i stekle nižu stručnu spremu, odnosno osobe koje su završile strukovnu srednju školu u najmanje trogodišnjem trajanju i stekle srednju stručnu spremu, a žele završiti treći odnosno četvrti razred srednje škole), *stjecanje dodatnih znanja i vještina* (za osobe koje imaju stečenu srednju školsku odnosno srednju stručnu spremu), te *polaganje majstorskih ispita* (u svrhu samozapošljavanja). Mjeru stručnog osposobljavanja moguće je koristiti za samo jednu od navedenih obrazovnih aktivnosti.

IV.


Za potporu se mogu kandidirati osobe iz ciljne skupine koje nisu koristile mjere stručnog osposobljavanja za poznatog/nepoznatog poslodavca prethodnih godina te su:

a) nezaposlene najmanje 30 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, a još nisu započele osposobljavanje, ili

b) osposobljavanje započele nakon 15. veljače 2011. godine, a prije početka osposobljavanja su bile nezaposlene najmanje 30 dana.

V.


Osobe navedene pod b) u točki IV Javnog poziva koje su osposobljavanje završile i same platile troškove školovanja u cijelosti, a nisu koristile Mjeru stručnog osposobljavanja za poznatog/nepoznatog poslodavca prethodnih godina mogu podnijeti zahtjev za povrat sredstava.

Zahtjev za povrat sredstava ne mogu podnijeti osobe čije je troškove školovanja platila druga fizička ili pravna osoba.

VI.


Ukoliko polaznik školovanja nije završio školovanje u trenutku podnošenja zahtjeva, a djelomično je podmirio troškove školovanja, nije u mogućnosti ostvariti povrat djelomično uplaćenih sredstava za školovanje. U slučaju odobravanja zahtjeva za korištenje Mjere stručnog osposobljavanja, Ministarstvo će podmiriti troškove osposobljavanja sukladno točki VIII i IX ovog javnog poziva, a korisnik osposobljavanja dužan je s obrazovnom ustanovom koju pohađa dogovoriti povrat eventualno preplaćenih sredstava.

VII.


Potpune zahtjeve koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva razmatrat će Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja mjera Programa koji će donijeti prijedlog za odobravanje ili odbijanje zahtjeva.

Stručni tim može, ukoliko procijeni potrebnim, zatražiti dostavu dodatne dokumentacije, uz navedenu u ovom javnom pozivu.

VIII.


Ministarstvo branitelja može snositi troškove osposobljavanja kroz programe stjecanja prvog zanimanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije do iznosa od 7.000,00 kuna (sedamtisućakuna) po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi u kojoj je osposobljavanje provedeno.

Mjeru stručnog osposobljavanja u ovom obliku mogu koristiti osobe sa ili bez zanimanja (završena osnovna ili srednja škola) koje nisu koristile mjere stručnog osposobljavanja za poznatog/nepoznatog poslodavca prethodnih godina. Podnositelj zahtjeva mora proći postupak profesionalne orijentacije pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a ako je potrebno i utvrđivanje psihofizičkih sposobnosti. Prednost pri odobravanju zahtjeva za osposobljavanja imat će djelatnosti za koje postoji veći interes na tržištu rada. Profesionalnu orijentaciju nije potrebno provoditi za osobe iz ciljne skupine koje su već uključene u program osposobljavanja za koji traže potporu po Javnom pozivu.

Ukoliko troškovi osposobljavanja u obliku navedenom u ovom članku prelaze iznos od 7.000,00 kuna, podnositelj je dužan obvezati se na plaćanje razlike u cijeni pisanom izjavom koja je sastavni dio prijavnog obrasca.

IX.


Ministarstvo branitelja može snositi troškove stjecanja dodatnih znanja i vještina odnosno troškove polaganja majstorskih ispita do iznosa od 4.000,00 kuna (četiritisućekuna) po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi u kojoj je obrazovanje provedeno.

Sukladno ovom javnom pozivu, stjecanje dodatnih znanja i vještina podrazumijeva učenje stranih jezika, informatičko opismenjavanje i iznimno drugo ukoliko su navedena znanja i vještine u uskoj vezi s osnovnim zanimanjem ili ukoliko u znatnoj mjeri povećavaju mogućnost zapošljavanja osobe iz ciljne skupine. Isključena je mogućnost korištenja ove mjere za polaganje vozačkog ispita svih A i B kategorija, te M kategorije.

Mjeru stručnog osposobljavanja u ovom obliku mogu koristiti isključivo osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom školom koje nisu koristile mjere stručnog osposobljavanja za poznatog/nepoznatog poslodavca od strane Ministarstva prethodnih godina.

Ukoliko troškovi osposobljavanja u obliku navedenom u ovom članku prelaze iznos od 4.000,00 kuna, podnositelj je dužan obvezati se na plaćanje razlike u cijeni pisanom izjavom koja je sastavni dio prijavnog obrasca.

X.


U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu planirana su sredstva za odobravanje 166 zahtjeva zaprimljena po ovom javnom pozivu.

Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost imaju podnositelji zahtjeva prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, podnositelji zahtjeva koji se žele osposobljavati za deficitarna zanimanja te osobe s manje radnog iskustva.

XI.


Zahtjevi se podnose Ministarstvu branitelja, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6. Podnositelj zahtjeva treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. POPUNJEN OBRAZAC ZAHTJEVA, uključujući i obvezno ispunjene podatke o obrazovnom programu i obrazovnoj ustanovi, koje u ime obrazovne ustanove popunjava odgovorna osoba i ovjerava svojim potpisom i pečatom obrazovne ustanove (sastavni dio obrasca zahtjeva, stranica broj 3) te izjavu o spremnosti plaćanja razlike do punog iznosa troškova školovanja ukoliko isti prelaze iznose utvrđene Javnim pozivom (sastavni dio obrasca, stranica broj 4),
2. DOKAZ O STATUSU OSOBE IZ CILJNE SKUPINE PROGRAMA

*ZA HRVATSKOG BRANITELJA*: potvrda o statusu hrvatskog branitelja (original, ne stariji od 6 mjeseci, izdana od nadležnog područnog odsjeka za poslove obrane ili Policijske uprave, prema mjestu prebivališta) ili preslika iskaznice hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uz presliku osobne iskaznice;

*ZA DIJETE SMRTNO STRADALOG, ZATOČENOG ILI NESTALOG HRVATSKOG BRANITELJA*: potvrda Ureda državne uprave o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja (original, ne stariji od 6 mjeseci, izdana od strane nadležnog Ureda državne uprave prema mjestu prebivališta),
3. DOKAZ O STATUSU NEZAPOSLENE OSOBE u trajanju od najmanje 30 dana, sukladno točki IV Javnog poziva:
- obvezno: potvrda o statusu osiguranika na mirovinsko osiguranje pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje " tzv. izlist radnog staža iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (broj evidencije 133), original (ne stariji od 15 dana, izdan od strane nadležnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dodatno: ukoliko je osoba prijavljena u evidenciji HZZ-a - uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (nije obvezno),
4. PRESLIKA SVJEDODŽBE najvišeg završenog razreda škole kojeg je podnositelj završio prije osposobljavanje za koje podnosi zahtjev, uključujući i svjedodžbu o završnom ispitu, odnosno diplomu,
5. NASTAVNI PLAN I PROGRAM OBRAZOVNE USTANOVE (original),
6. TROŠKOVNIK OBRAZOVNE USTANOVE (original),
7. POTVRDA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE O IZVRŠENOJ PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI za podnositelje zahtjeva za korištenje Mjere u obliku navedenom u točki VIII ovog javnog poziva,
8. LIJEČNIČKO UVJERENJE o osposobljenosti za obavljanje djelatnosti za koju se polaznik obrazuje kod zanimanja za koja je to potrebno (npr. vozač motornog vozila, zaštitar, vatrogasac, kuhar, pirotehničar i slično),

XII.


Kod podnošenja zahtjeva za povrat sredstava podnositelj je dužan uz dokumentaciju navedenu pod točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 8. dostaviti i sljedeće:

a) Pisani zahtjev za povrat sredstava - obvezno navesti osobne podatke i broj tekućeg, žiro ili štednog računa otvorenog na ime podnositelja zahtjeva (sastavni dio obrasca zahtjeva, stranica broj 5),

b) Originalnu potvrdu obrazovne ustanove o plaćenim troškovima školovanja s točno navedenim iznosom ili originale uplatnica (kojima je polaznik sam platio školovanje),
c) Dokaz o završenom osposobljavanju za koje se traži povrat sredstava (preslika svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja obrazovne ustanove).

XIII.


Nezaposlenom osobom u smislu ispunjavanja uvjeta Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ne smatraju se: osoba koje je *obveznik uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje*, osoba koja ostvaruje naknadu plaće zbog nezaposlenosti sukladno članku 153. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11), *korisnik mirovine* i osoba kojoj je u tijeku *postupak ostvarivanja prava na mirovinu*, korisnik i podnositelj zahtjeva za *opskrbninu* mlađi od 50 godina (muškarac) odnosno 40 godina (žena), *učenik* te *redovni student*.

XIV.


Nepotpuni, nepravodobni i zahtjevi koji ne ispunjavaju navedene uvjete, zahtjevi podnositelja koji su potporu koristili prethodnih godina (neovisno o korištenom iznosu), kao i zahtjevi koji nisu u skladu s obrascem zahtjeva neće se razmatrati, te ne postoji mogućnost naknadne nadopune dokumentacije.

XV.


Po odobravanju zahtjeva izrađuje se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s podnositeljem zahtjeva, te nakon potpisivanja istog nije moguće izvršiti promjenu odobrenog programa osposobljavanja Po vraćanju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama, potpisanog i ovjerenog kod javnog bilježnika, čime se podnositelj obvezuje završiti školovanje, izrađuje se Ugovor o osposobljavanju s obrazovnom ustanovom temeljem kojeg ista ispostavlja račun kako bi Ministarstvo platilo troškove školovanja.

XVI.


Ministarstvo branitelja zadržava pravo kontrole ispunjavanja ugovorom preuzetih obveza.
Ukoliko osoba iz neopravdanih razloga odustane od osposobljavanja ili prekine osposobljavanje, dužna je Ministarstvu vratiti sredstva uložena u isto uz zakonsku zateznu kamatu.

XVII.


Javni poziv ostaje otvoren do 22. svibnja 2012. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2012. godine.

XVIII
Sve dodatne i valjane informacije o provedbi Mjere stručnog osposobljavanja, kao i obrazac zahtjeva mogu se dobiti isključivo u Ministarstvu branitelja, na web stranici www.branitelji.hr, te u Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć hrvatskim braniteljima (Obrazovne ustanove, udruge i druge pravne osobe nisu ovlaštene davati informacije o Mjeri stručnog osposobljavanja i izdavati obrasce zahtjeva).

KLASA: 102-02/12-0003/1

URBROJ: 522-03/1-2-12-21

U Zagrebu, 23. travnja 2012.
Priloženi dokumenti- Obrazac zahtjeva za stručno osposobljavanje
- Popis korisnika Mjere za stručno osposobljavanje