Javni poziv za izbor Referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja

Republika Hrvatska
Ministarstvo branitelja


objavljuje

JAVNI POZIV


za izbor Referalnih centara za provedbu Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja i Mjere potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja


I.


Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja (Zaključak Vlade Republike Hrvatske Klasa: 131-01/12-01/01, Urbroj: 5030106-12-1 od 12. travnja 2012. godine) objavljuje se ovaj javni poziv u cilju izbora tri (3) Referalna centra za zadruge hrvatskih branitelja:

1. Referalni centar I: Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska županija;
2. Referalni centar II: Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija;
3. Referalni centar III: Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija.

II.


Za izbor Referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata mogu se kandidirati zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koje imaju:

1. registriranu djelatnost i posluju na području Republike Hrvatske najmanje tri (3) godine,
2. poslovni prostor u vlasništvu ili najmu,
3. iskustvo u provođenju edukacije zadrugara i promicanja zadrugarstva kao posebnog oblika poduzetništva,
4. znanje i iskustvo upravitelja i članova zadruge u savjetodavnom radu te pružanju informacija o osnivanju, načinu poslovanja i obvezama zadruge kao pravnog subjekta,
5. tehničku, kadrovsku i organizacijsku raspoloživost na području djelovanja,
6. dobru komunikaciju i stručnu suradnju s institucijama relevantnim za djelatnosti zadrugarstva,
7. podmirene sve obveze prema državi (porezi, prirezi i svi drugi oblici dugovanja).

III.


Referalni centri za zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata provodit će izobrazbu zadrugara, pružati stručnu pomoć pri osnivanju zadruga hrvatskih branitelja, obavljati obilazak zadruga na terenu, dostavljati Ministarstvu stručna mišljenja o novoosnovanim zadrugama hrvatskih branitelja, održavati prezentacije o zadrugarstvu i radu braniteljskih zadruga, pružati pomoć u organizaciji okruglih stolova i sajmova čiji je nositelj Ministarstvo, prezentirati Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja i Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja, raditi na međusobnom povezivanju zadruga hrvatskih branitelja, te obavljati i druge aktivnosti sukladno potrebama i prioritetima Ministarstva.

Ove aktivnosti navedene su u prijavi te je za svaku od njih nužno navesti iznos sredstava koje podnositelj prijave planira utrošiti.

IV.


Potpune prijave koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva razmatrat će posebno povjerenstvo imenovano od strane ministra branitelja te će donijeti prijedlog odluke o izboru Referalnih centara.

Povjerenstvo može, ukoliko ocjeni potrebnim, zatražiti dostavu dodatne dokumentacije uz navedenu u ovom javnom pozivu.

V.


Prijave za izbor Referalnih centara podnose se Ministarstvu branitelja, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6, s naznakom "Javni poziv za izbor Referalnih centara".
Svaka prijava treba sadržavati sljedeće dokumente:

1. Prijavni obrazac,
2. Popis članova zadruge s naznačenim datumom i mjestom (ovjeren pečatom zadruge i potpisan od strane upravitelja),
3. Dokaz o registaciji djelatnosti (preslik rješenja Trgovačkog suda o upisu zadruge u sudski registar),
4. Dokaz o usklađivanju općih akata zadruge sa Zakonom o zadrugama (NN 34/11) - preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu usklađenja općih akata sa Zakonom o zadrugama,
5. Poslovni plan i program zadruge za 2012. godinu,
6. Financijski plan prihoda Referalnog centra (obrazac je dio prijavnog obrasca),
7. Plan aktivnosti i program rada Referalnog centra - uz obveznu naznaku za koje područje s prijedlogom mjera za unaprjeđenje braniteljskog zadrugarstva te navođenje predviđenih troškova za svaku pojedinu aktivnost,
8. Popis do sada provedenih aktivnosti na području zadrugarstva,
9. Dokazi o stručno-znanstvenoj suradnji s institucijama relevantnim za djelatnosti zadrugarstva (preslik najmanje dva (2) ugovora o sklopljenoj suradnji),
10. Popis broja izvršitelja aktivnosti Referalnog centra s dokazom o stečenoj stručnoj spremi za svakog pojedinog izvršitelja,
11. Uvjerenje o nekažnjavanju upravitelja zadruge (original, ne stariji od šest mjeseci),
12. Presliku svjedodžbe najvišeg završenog razreda škole odnosno diplome za upravitelja zadruge, uz životopis upravitelja,
13. Dokaz o vlasništvu ili najmu poslovnog prostora,
14. Potvrda nadležne Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima,
15. Preslik obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku,
16. Preslika Godišnjeg financijskog izvješća za 2011. godinu (predanog Registru godišnjih financijskih izvješća, ovjerena od strane Financijske agencije) koji mora obavezno sadržavati bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke koji su sastavni dio GFI-a.

VI.


Nepotpune, nepravodobne i prijave koje ne ispunjavaju navedene uvjete, te prijave zadruga koje su koristile potporu Ministarstva kroz Mjeru poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja i Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja, a nisu izvršile svoje ugovorne obveze, kao i prijave koje nisu u skladu s prijavnim obrascem neće se razmatrati, te ne postoji mogućnost naknadne nadopune dokumentacije.

VII.


Sredstva kojima će Ministarstvo branitelja u tekućoj godini sufinancirati rad Referalnih cetara za zadruge hrvatskih branitelja iznose 150.000,00 kuna po centru.

VIII.


Ministarstvo branitelja zadržava pravo kontrole namjenskog utroška sredstava.

Zadruga-Referalni centar je dužna Ministarstvu podnositi tromjesečna pisana izvješća o načinu korištenja dodijeljenih sredstava s analizom stanja i prijedlozima za nastavak djelovanja, kao i godišnja izvješća za razdoblje u kojem obavlja aktivnosti Referalnog centra.

IX.


Ministarstvo branitelja zadržava pravo kontrole namjenskog utroška sredstava.

Zadruga-Referalni centar je dužna Ministarstvu podnositi tromjesečna pisana izvješća o načinu korištenja dodijeljenih sredstava s analizom stanja i prijedlozima za nastavak djelovanja, kao i godišnja izvješća za razdoblje u kojem obavlja aktivnosti Referalnog centra.

X.


Javni poziv ostaje otvoren do 22. svibnja 2012. godine (30 dana).

XI.


Prijavni obrazac kao i sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu branitelja i na internetskoj stranici Ministarstva www.branitelji.hr.

KLASA: 102-02/12-0003/1

URBROJ: 522-03/1-2-12-24

U Zagrebu, 23. travnja 2012.
Priloženi dokumenti- prijavni obrazac
- Popis korisnika Mjere za izbor Referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja