Udruge iz Domovinskog rata

Udruge iz Domovinskog rata osnovane su s ciljem zaštite prava i interesa svojih članova i njihovih obitelji. Svojim projektima i programima čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih stanovnika Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani njezinog suvereniteta, promiču vrijednosti Domovinskog rata te u suradnji s državnim institucijama pridonose podizanju kvalitete i učinkovitosti skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Financijska potpora

Financijsku potporu za projekte udruga može ostvariti prijavom na natječaj koji objavljuje Ministarstvo hrvatskih branitelja, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
  • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Natječaja
  • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
  • uskladila je statut usklađen sa Zakonom o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), ili je podnesen zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda)
  • statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata), a što je vidljivo iz statuta 
Za svaki odobreni projekt Ministarstvo hrvatskih branitelja potpisuje ugovor o financijskoj potpori s nositeljem projekta te kontrolira namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća kao i preslika računa i druge knjigovodstvene dokumentacije koju su udruge dužne dostavljati Ministarstvu.

Evidencija udruga iz Domovinskog rata

Ministarstvo hrvatskih branitelja vodi evidenciju braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata, saveza udruga i drugih oblika udruživanja, temeljem članka 168. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) i Pravilnika o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata (NN 21/18).

Udruge iz Domovinskog rata koje su upisane u Registar udruga RH Ministarstvu hrvatskih branitelja dostavljaju podatke o udrugama na propisanim obrascima 1 ili 2 evidencijskih listova (obrazac 1 za udruge, evidencijski list 2 za saveze udruga i drugih oblika udruživanja) i prateću dokumentaciju (preslika rješenja o registraciji udruge i preslika rješenja o upisu zadnje promjene u Registar udruga RH, statut i izmjene statuta udruge ako isti nije dostupan putem Registra udruga, akt ovlaštenog tijela udruge o osnivanju ustrojstvenih oblika, odnosno akt o udruživanju u slučaju saveza, zajednica i drugih oblika udruživanja udruga).

Udruge, savezi udruga i drugi oblici udruživanja koji su osnovani nakon stupanja na snagu o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata (NN 21/18),10. ožujka 2018. godine, obrasce s pratećom dokumentacijom dostavljaju u roku od 60 dana od dana upisa u Registar udruga RH.