Rezultat Javnog poziva za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu u 2018. godini

Na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini (KLASA: 612-01/18-01/3, URBROJ: 522-07/1-1-18-3 od 20. travnja 2018. godine ) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi Programa sufinanciranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu u 2018. godini (KLASA: 612-01/18-01/3, URBROJ: 522-07/1-1-18-29 od 5. prosinca) Ministarstvo objavljuje rezultate Javnog poziva.