Zaštita osobnih podataka

Slika /MHB MEDVED/2020/Travanj/zastita_osobnih_podataka_shutterstock_175801847.jpg
Definicija
  
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, odnosno kojim se osoba može identificirati (izravno ili neizravno) uz pomoć identifikatora kao što su ime i prezime, identifikacijski broj (OIB), adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte, podatak o stručnoj kvalifikaciji, podatak o radnom mjestu, bankovnom računu, kreditnoj zaduženosti, podatak o lokaciji, mrežni identifikator i sl. („ispitanik“).
 
Pravo na zaštitu osobnih podataka je temeljno ljudsko pravo.
 
„Svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose“ -
članak 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02).
 
„Svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka“ –
članak 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01).
 
Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
 
Pravni akti 
 
Zaštita osobnih podataka utvrđena je
 
 • Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10 – pročišćeni tekst) kojim se svakom jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka, koji se bez privole ispitanika mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom, dok se zabranjuje uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihova prikupljanja.
 • Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  (Opća uredba o zaštiti  podataka )
 • Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 • Zakonom o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (NN 68/18)
 
Prava ispitanika - pravo na pristup osobnim podacima

Sukladno propisima kojima je utvrđena zaštita osobnih podataka, ispitanik ima pravo dobiti pisanu obavijesti od voditelja obrade obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose, a ako se obrađuju pristup slijedećim informacijama:

 
 • svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka;
 • kategorijama osobnih podataka, ako ih ima;
 • primateljima osobnih podataka;
 • razdoblju pohrane;
 • pravu na ispravak i brisanje;
 • ograničenju prava pristupa i informacija koje se stavljaju na raspolaganje ili daju ispitaniku sukladno Zakonu o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija;
 • izvoru podataka;
 • pravu na podnošenje prigovora, odnosno pritužbe nacionalnom nadzornom tijelu.
 
Zahtjev za zaštitu prava
 
Agencija za zaštitu osobnih podataka nadzire provođenje zaštite osobnih podatka na zahtjev ispitanika – fizičke osobe, na prijedlog treće strane ili po službenoj dužnosti. Sukladno čl.34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj 42/18) svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo  zajamčeno  ovim Zakonom i Općom  uredbom o zaštiti podataka može Agenciji podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.
Zahtjev za zaštitu prava se može podnijeti na sljedeće načine:
 • osobno
 • pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb
 • poslati fax na broj: 01/ 46-090-99
 • poslati e-mail: azop@azop.hr

Osnovni podaci koje je potrebno navesti u zahtjevu za zaštitu prava:

- ime, prezime/naziv i adresa – podaci su potrebni radi provođenja postupka i dostave odgovora
- navesti u čemu se sastoji povreda prava
- u slučaju potrebe na traženje Agencije bit ćete zamoljeni dostaviti preslike akata ili dokumenata u svezi rješavanja povrede prava po Vašem zahtjevu

 
Službenik za zaštitu osobnih podataka u Ministarstvu hrvatskih branitelja

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka, ministar je donio Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka u Ministarstvu hrvatskih branitelja su:
 • informiranje i savjetovanje voditelja obrade i zaposlenika o njihovim obvezama, sukladno propisima kojima se utvrđuje zaštita osobnih podataka,
 • praćenje poštivanja Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih pravnih akata u odnosu na zaštitu osobnih podataka u svim područjima rada Ministarstva,
 • podizanje svijesti i osposobljavanje osoba, odnosno zaposlenika koji sudjeluju u postupcima obrade i povezanim revizijama,
 • pružanje savjeta, na zahtjev, u pogledu procjene učinka na zaštitu osobnih podataka,
 • suradnja i savjetovanje s nacionalnim nadzornim tijelom.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Ministarstvu hrvatskih branitelja:

Igor Maljković

Tel: 01/2308-612

E-mail: igor.maljkovic@branitelji.hr