Veteranski centri u Republici Hrvatskoj

Slika /Dokumenti 2022/Rehak/IMG_20210903_094623.jpg

U veteranskom centru se na jednom mjestu osigurava provedba programa koji obuhvaćaju rehabilitacijske, sportske i rekreacijske, kulturne i društvene aktivnosti na kojima će gostovati predavači iz različitih područja i umjetnici

Osnivanje Veteranskog centra predviđeno je Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21). Sukladno članku 152., osnivač Veteranskog centra je Republika Hrvatska, a u ime osnivača osnivačka prava obavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja. Također, Zakonom su propisani korisnici te djelatnosti koje ustanova obavlja. Korisnici su propisani i  Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) te Zakonom o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (NN 64/15 i 98/19).

U veteranskom centru se na jednom mjestu osigurava provedba programa koji obuhvaćaju rehabilitacijske, sportske i rekreacijske, kulturne i društvene aktivnosti na kojima će gostovati predavači iz različitih područja i umjetniici, duhovnu obnovu – duhovno zdravlje, suradnju s udrugama na pružanju izvaninstitucionalnih usluga, očuvanje i promicanje zdravog načina života, programe psihološkog osnaživanja i psihološke intervencije, kao i program čuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata. U sklopu svakog veteranskog centra postojat će spomen-soba poginulim hrvatskim braniteljima i memorabilija iz Domovinskog rata te će se u centrima na poseban i dostojanstven način obilježavati sve važne obljetnice i datumi iz Domovinskog rata. Veteranski centri su istovremeno i centri razvoja u kojima se pruža savjetodavna pomoć, edukacije kroz različite radionice, seminare, treninge, osnaživanje potencijala korisnika za zapošljavanje i poduzetništvo te uključivanje u rad zadruga hrvatskih branitelja kao dio radne terapije.

Prije uključivanja u pojedine programe, radit će se procjena stanja podnositelja zahtjeva/budućeg korisnika, socijalna i psihološka anamneza, procjena opsega i sadržaja tretmana, vremena boravka i načina smještaja te stručnjaka potrebnih za uključivanje u tretman (u centrima će korisnicima na raspolaganju biti multidisciplinarni tim (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, ostalo stručno i medicinsko osoblje)). U centrima će se njegovati holistički i multidisciplinarni pristup, ali će se svakom korisniku pristupati individualno uzimajući u obzir njegove potrebe te temeljem procjene stručnjaka, korisnika uključivati u one programe koji će osiguravati ispunjavanje njegovih potencijala.

Podružnice veteranskog centra u svojem će radu blisko surađivati s lokalnim upravnim tijelima, prvenstveno iz područja socijalne i zdravstvene skrbi (poput centara za socijalnu skrb, područnim jedinicama Ministarstva hrvatskih branitelja, podružnicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sl.), a kako bi se osiguralo da osobe u potrebi za korištenjem specifičnih programa koji će se provoditi u veteranskim centrima, imaju mogućnost pravovremenog uključivanja. Također, podružnice centara razvit će suradnju s bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama na području na kojem djeluju.

Korisnici veteranskih centara bit će uključeni u život zajednice, što znači suradnju s različitim dionicima na lokalnoj razini. Potpisanim Sporazumima s gradovima u kojima se izgrađuju podružnice ustanove definirano je među ostalim, kako će gradovi pružati podršku u radu veteranskih centara uključenjem lokalnih dionika u provedbu programa te se na taj način očekuje razvojna i kohezijska uloga veteranskog centra sa stajališta lokalne zajednice u kojima su smješteni. Navedene suradnje uključuju dionike iz područja sporta, kulture, duhovne obnove, raznih oblika umjetnosti i dr.

Centri neće djelovati kao institucije zatvorenog tipa već će korisnici prolaziti kroz programe posebno prilagođene njihovim potrebama u određenom vremenskom trajanju, u suradnji s različitim dionicima. Sveobuhvatnim pristupom na jednom mjestu omogućava se podizanje kvalitete življenja korisnika kao i njihovog socio-ekonomskog položaja, a uloga veteranskih centara očituje se prvenstveno u poboljšanju općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu, a ne u pružanju trajne institucionalne skrbi. Na taj će način rad centara predstavljati dodatnu vrijednost i nadogradnju postojećeg sustava skrbi za braniteljsko-stradalničku populaciju iz Domovinskog rata.

Izgradnja i opremanje veteranskih centara sufinancirani su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru EU projekta „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 339 mil. kn (44,6 mil EUR), od kojih je 85% sufinancirano iz EFRR-a. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava predviđeno je trajanje Projekta do kraja 2022. godine, a izgrađuju se četiri centra u Daruvaru; Petrinji, Sinju i Šibeniku.
 
Veteranski centar u Šibeniku
Izgradnja građevine za uspostavu veteranskog centra u Šibeniku završena je gotovo šest mjeseci prije roka te je 1. rujna 2021. godine ishođena pravomoćna Uporabna dozvola. Centar je u potpunosti opremljen, a prvih 30 korisnika primljeno je u centar 7. lipnja 2022. godine.  
 
Korištenje usluga smještaja ili boravka
Veteranski centar pruža mogućnost korištenja usluga kroz program smještaja ili boravka.
 
Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra 24 sata dnevno u trajanju do 20 dana, a zahtjev korisnik podnosi na Obrascu 1.
 
Program boravka podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka. Poludnevni boravak može trajati do 6 sati dnevno, a cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno. Programom boravka nije obuhvaćeno noćenje u centru. Zahtjev za korištenje programa boravka, korisnik podnosi na Obrascu 2.
 
Obrazac 1. - zamolba za korištenje usluga veteranskog centra kroz program smještaja
Obrazac 2. - zamolba za korištenje usluga veteranskog centra kroz program boravka
 
 
Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga kroz program smještaja u Veteranskom centru?
Postupak se pokreće po zamolbi korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac 1) koja se podnosi Veteranskom centru (poštom ili osobno) na adresu Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb.
 
Uz zamolbu korisnik treba priložiti:
  1. presliku osobne iskaznice
  2. potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine na kojoj se nalazi popis dijagnoza s MKB kodom i nazivom dijagnoza
  3. medicinsku dokumentaciju koju posjeduje i
  4. prema potrebi drugu dokumentaciju koju zatraži Veteranski centar, odnosno  Stručno povjerenstvo za korisnike smještaja u Veteranskom centru.
 
U slučaju kada je korisniku potreban pratitelj, navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i za pratitelja.
 
Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga kroz program boravka u Veteranskom centru?
Postupak za ostvarivanje prava na korištenje usluga Veteranskog centra kroz program  poludnevnog ili cjelodnevnog  boravka pokreće se na pisanu zamolbu korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac 2) koja se podnosi Veteranskom centru (poštom ili osobno) na adresu ulica Velimira Škorpika 6d, 22 000 Šibenik.
 
Uz zamolbu korisnik treba priložiti:
  1. presliku osobne iskaznice
  2. potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine na kojoj se nalazi popis dijagnoza s MKB kodom i nazivom dijagnoza
  3. medicinsku dokumentaciju koju posjeduje i
  4. prema potrebi drugu dokumentaciju koju zatraži Veteranski centar, odnosno  Stručno povjerenstvo za korisnike boravka u Veteranskom centru.