Povjerljiva osoba

Slika /MHB MEDVED/2020/Travanj/Povjerljiva osoba/zviždači.jpg
Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj: 46/2022, dalje u tekstu: Zakon) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

U smislu navedenog Zakona, prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju, a povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti. Nepravilnost su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa. Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, prijavljenom tijelu ili osobi te informacije o nepravilnostima.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:
 
 • zaštitu identiteta i povjerljivosti
 • sudsku zaštitu
 • naknadu štete
 • primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
 • emocionalnu podršku
 • drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim ovim Zakonom.

  Povjerljiva osoba dužna je:
   
 • zaprimiti prijavu nepravilnosti  i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka
 • bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
 • poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave
 • bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
 • bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
 • pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi
 • čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
 • pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.
 
Prijavu zakonom propisanog sadržaja prijavitelj nepravilnosti može podnijeti u pisanom ili usmenom obliku.  
 
Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis i dostavlja se:
 • na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb
 • putem elektroničke pošte: povjerljiva.osoba@branitelji.hr
 • putem Obrasca koji je sastavni dio Upute.
Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Povjerljiva osoba u Ministarstvu hrvatskih branitelja: Petra Šćukanec.

Zamjenik povjerljive osobe u Ministarstvu hrvatskih branitelja: Igor Maljković.