Povjerljiva osoba i osoba za nepravilnosti

Slika /MHB MEDVED/2020/Travanj/Povjerljiva osoba/zviždači.jpg
Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj: 17/19, dalje u tekstu: Zakon) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

U smislu navedenog Zakona, prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca, a povjerljiva osoba je zaposlenik poslodavca imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca.

Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.


Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:
 
 • zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom
 • sudsku zaštitu
 • naknadu štete
 • zaštitu identiteta i povjerljivosti. 


Povjerljiva osoba dužna je:
 
 • zaprimiti prijavu nepravilnosti
 • ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave
 • bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti
 • prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
 • obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva
 • pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga članka odmah nakon njegova završetka
 • pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi
 • čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu. 
 
Prijavu nepravilnosti možete podnijeti na propisanom obrascu povjerljivoj osobi:
 
 • pisanim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb
 • putem elektroničke pošte: povjerljiva.osoba@branitelji.hr
 • izjaviti usmeno na zapisnik ili donijeti osobno u pisarnicu Ministarstva, Trg Nevenke Topalušić 1, radnim danom od 8:30 do 16.30 sati. 

Povjerljiva osoba je ujedno i osoba za nepravilnosti u skladu sa zakonom kojim je uređen sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske i ovim Pravilnikom.
 
Osoba za nepravilnosti obvezna je:
 
 • za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti
 • obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti
 • procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti
 • odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika
 • predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti
 • pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
 • pripremiti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima.
 • pružiti stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja nepravilnosti i predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje.

 
Povjerljiva osoba i osoba za nepravilnosti u Ministarstvu hrvatskih branitelja: Petra Šćukanec

Zamjenik povjerljive osobe i osobe za nepravilnosti u Ministarstvu hrvatskih branitelja: Igor Maljković