Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Slika /slike/fond.jpg

Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske. Fond je po svojoj naravi otvoreni investicijski fond i nema svojstvo pravne osobe.

Imovina i Upravni odbor

Imovinu Fonda čine dionice, odnosno udjeli trgovačkih društava rezervirani za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske kao i donacije.

Upravni odbor ima 7 članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske. Kao predsjednik Upravnog odbora ministar hrvatskih branitelja nadležan je za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. U Upravni odbor imenuju se predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, predstavnik iz radnog tijela Hrvatskoga sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te četiri predstavnika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Članovima Upravnog odbora mandat traje 4 godine. Član može biti opozvan i prije isteka mandata.
 

Društvo za upravljanje Fondom

Društvo za upravljanje Fondom je trgovačko društvo u smislu Zakona o trgovačkim društvima osnovano u pravnom obliku kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću. Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata upravlja Intercapital Asset Management d.o.o.
 

Raspodjela dobiti

Neto dobit od ulaganja dijelit će se članovima Fonda sukladno veličini njihovih udjela, do trećine neto dobiti od ulaganja Fonda. Trećina neto dobiti od ulaganja namijenjena je za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Trećina neto dobiti od ulaganja reinvestira se u Fond. Dan raspodjele i reinvestiranja neto dobiti od ulaganja odredit će HANFA.

Upravni odbor Fonda je u pravilu do sada donosio odluke uz pribavljenu suglasnost Vlade Republike Hrvatske da se trećina neto dobiti Fonda isplaćuje Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata radi ostvarivanja prava na stipendiju kao i Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji za provođenja mjera u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
 

Likvidacija Fonda

U slučaju da se tijekom djelatnosti Fonda, a ne prije proteka roka od tri godine od dana njegova osnivanja, prema objektivnim tržišnim i gospodarskim pokazateljima ispostavi da se ne povećava vrijednost imovine Fonda i da se cilj Fonda najefikasnije postiže prijenosom sredstava Fonda na članove, Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o prijenosu njegove imovine na članove Fonda i likvidaciji Fonda.

Ukoliko neto imovina Fonda u roku od šest mjeseci nakon isteka roka od tri godine padne ispod pedeset posto od utvrđene neto imovine na zadnji dan treće godine, Vlada Republike Hrvatske će u svakom slučaju donijeti odluku o prijenosu imovine Fonda na članove Fonda i likvidaciji Fonda.
 

Socijalne i humanitarne mjere

Informacije o stipendijama i školarinama možete pronaći na Središnjem državnom portalu u temi
Stipendije i školarine.

Informacije o pomoći u slučajevima teške materijalno-financijske situacije možete pronaći na stranici
Zaklada hrvatskih branitelja.