Oglas za zapošljavanje 4 zaposlenika Javne ustanove

Javna ustanova ""Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar""

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-14-01-1
Vukovar, 14. srpnja 2014. godine

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" (dalje: Javna ustanova) i Odluke Upravnog vijeća, BROJ: MCDR Vukovar-UV/1-14-02-11 od 11. srpnja 2014. godine, Javna ustanova raspisuje


O G L A S

za zapošljavanje 4 zaposlenika Javne ustanoveradi popunjavanja sljedećih radnih mjesta:

1. ODJEL POTPORE I MARKETINGA


- viši stručni referent - 1 zaposlenik/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine tehničko-informatičkog smjera
- 1 godina radnog iskustva u struci

Viši stručni referent obavlja sljedeće poslove: prati i nadzire rad administrativnog poslužitelja, otklanja svakodnevne probleme u radu administrativnog poslužitelja, poučava radnike o sigurnoj pohrani baze podataka, po potrebi obavlja administriranje baze podataka, sudjeluje u otklanjanju jednostavnijih kvarova, u servisiranju i održavanju PC-ja, priprema i obrađuje materijale za korištenje i otpremanje elektroničkom poštom, daje prijedloge za nabavu potrošnog materijala, održava i nadzire sustav telefonije i telefonske centrale, evidentira potrošeni materijal i evidencije dostavlja računovodstvu, popunjava radne naloge, brine o kompatibilnosti sustava, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odjela ili ravnatelja.

2. ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA


a) kućni majstor - 1 zaposlenik/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

- završena srednja strukovna škola tehničkog smjera
- 1 godina radnog iskustva u struci

Kućni majstor obavlja sljedeće poslove: popravlja uređaje i postrojenja ovisno o vrsti stroja i potrebnoj stručnosti za popravke, svakodnevno kontrolira rad elektropostrojenja, pumpi za vodu i plinske stanice, obavlja i obrtničke radove u ustanovi, otklanja kvarove na zgradi, instalacijama, opremi i sitnom inventaru ustanove, odgovoran je za alat kojim rukuje kao i za utrošeni materijal, o utrošenim materijalu sastavlja zapisnike i radne naloge, surađuje sa serviserima po potrebi, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja ili voditelja odjela.

b) radnik na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora - 2 zaposlenik/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

- završena srednja strukovna škola poljoprivrednog smjera

Radnik na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora obavlja sljedeće poslove: redovito kosi travu i čisti zelene površine i betonirane vanjske prostore, zalijeva zelenilo, okopava, plijevi i gnoji površine pod cvijećem i ostalim biljkama, sadi cvijeće i zelenilo, prska zelenilo protiv štetočina, kompostira suhe biljke, oblikuje krošnje stabala i zelenila, razmnožava sadnice cijepnicama, popravlja, boji i održava ograde, klupe, ogradne zidove i ukrase u vrtu i pomoćnim skladišnim prostorima, održava sredstva za rad urednim i čistim, zaštićuje zelenilo od smrzavanja u zimskim uvjetima, vodi brigu o popravcima sredstava za rad, te naručuje nabavu potrošnog materijala, obavlja jednostavnije popravke, vodi evidenciju o utrošenim sredstvima za rad, vodi brigu o životinjama (cijepljenju, hranjenju i dr.), opremi za životinje i čišćenju staništa, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odijela, odnosno ravnatelja.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te naziv Odjela i radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

- životopis,
- presliku osobne iskaznice ili važećeg jednakovrijednog dokumenta države čiji je državljanin
osoba koja podnosi prijavu,
- dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome odnosno svjedodžbe),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika radne knjižice s podacima do 30.06.2013. godine i elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda poslodavca i/ili preslika ugovora o radu),
- uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (koje nije starije od 6 mjeseci);
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar", P.P. 33, 32 001 Vukovar, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju oglasa u Večernjem listu i Jutarnjem listu, s naznakom "Za oglas " ne otvarati".
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o svome statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji
i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 18/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu,
odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Stručno povjerenstvo koje imenuje vršitelj dužnosti ravnatelja Javne ustanove provest će provjeru sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta iz oglasa.

Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o terminu testiranja, objavom obavijesti na web stranici Ministarstva branitelja www.branitelji.hr najmanje 5 dana prije testiranja.

Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe testiranju, smatrat će se da su povukli/e prijavu na oglas.

JAVNA USTANOVA "MEMORIJALNI CENTAR
DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR"