Financijske potpore udrugama branitelja

Slika /Arhiva/slike/financijske-potpore.png
Ministarstvo branitelja radi promicanja vrijednosti Domovinskog rata, socijalnog i psihološkog osnaživanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kroz suradnju s udrugama iz Domovinskog rata koje će pružanjem javnih usluga pridonijeti zadovoljavanju javnih potreba i provedbi nacionalnih politika poticanjem zapošljavanja hrvatskih branitelja, podizanje učinkovitosti skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, promicanje i očuvanje stečevina i tradicije NOB-a, te poticanje razvoja civilnog društva podržava rad udruga branitelja.

Udruge branitelja neprofitne su organizacije osnovane slobodnim udruživanjem fizičkih, odnosno, pravnih osoba. Svoje djelatnost kojim ostvaruju ciljeve temelje na statutu udruge.

Osnivaju se i djeluju temeljem Zakona o udrugama (NN 88/01 i NN 11/02), a financijsku potporu ostvaruju sukladno Kodeksu pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN 16/07).

Udruge branitelja osnovane su s ciljem zaštite prava i interesa svojih članova i njihovih obitelji. Svojim projektima i programima čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani njezinog suvereniteta.
Udruge iz Domovinskog rata mogu biti braniteljske i stradalničke.

Braniteljske udruge okupljaju hrvatske branitelje i dragovoljce Domovinskog rata ne stavljajući predznak na stradalnički status dijela članstva. Stradalničke udruge okupljaju stradale hrvatske branitelje i članove obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Udruge se osnivaju s područjem djelovanja na razini RH ili na lokalnim razinama.

Financijska potpora za projekte i programe udruga može se ostvariti prijavom na natječaj koji objavljuje Ministarstvo branitelja sukladno raspoloživim sredstvima. Financiraju se projekti i programi na području promicanja vrijednosti Domovinskog rata, na području psihološkog i socijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja kroz radne kampanje, zapošljavanje, rekreativno-stvaralačke i natjecateljske kampanje te edukativne radionice, skrbi o nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te području promicanja i očuvanja stečevina i tradicije NOB-a.

Udruga koja se prijavljuje na natječaj, mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

* upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje najmanje jednu godinu u području za koje prijavljuje projekt,
* svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću, promiče ostvarivanje najviših vrednota ustavnog poretka: slobodu, jednakost, nacionalnu ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavinu prava i demokratski višestranački sustav, čuva moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine,
* provodi djelatnosti usmjerene potrebama zajednice i očuvanja održivog razvoja,
* ima materijalne i ljudske resurse za provedbu projekta,
* vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje,
* provodi programe i projekte od osobitog interesa za opće/javno dobro u Republici Hrvatskoj,
* projekti koje prijavljuje sukladni su ciljevima i zadaćama koje je udruga utvrdila u statutu,
* djelatnost udruge nije financirana posebnim propisima ili se u cijelosti ne financira iz drugih izvora,
* ima aktivno tijelo upravljanja koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu,
* pravodobno i u cijelosti ispunila je preuzete obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih potpora ili sufinanciranja projekata/programa iz Državnog proračuna Republike Hrvatske,
* aktivno djeluje najmanje godinu dana od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.