Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske. Fond je po svojoj naravi otvoreni investicijski fond i nema status pravne osobe. Fondom upravlja društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Imovina i Upravni odbor

Imovinu Fonda čine dionice odnosno udjeli trgovačkih društava te novčani iznosi rezervirani za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske kao i donacije.

Upravni odbor ima 9 članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, a sastoji se od: ministra nadležnog za hrvatske branitelje koji je po svom položaju predsjednik Upravnog odbora Fonda, predstavnika ministarstva nadležnog za hrvatske branitelje koji obavlja dužnost zamjenika predsjednika Upravnog odbora Fonda, predstavnika radnog tijela Hrvatskog sabora u čijem su djelokrugu pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, predstavnika ministarstva nadležnog za financije, predstavnika ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom i četiri predstavnika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Članovima Upravnog odbora mandat traje 4 godine, a po Zakonom propisanim uvjetima član može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata.
 

Društvo za upravljanje Fondom

Društvo za upravljanje Fondom je trgovačko društvo u smislu Zakona o trgovačkim društvima osnovano u pravnom obliku kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću. Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji upravlja Intercapital Asset Management d.o.o.
 

Raspodjela dobiti

Neto dobit od ulaganja dijelit će se članovima Fonda sukladno veličini njihovih udjela, do četvrtine realizirane neto dobiti. Polovina realizirane neto dobiti od ulaganja namijenjena je za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a osobito je namijenjena pravnoj osobi osnovanoj s ciljem poboljšanja ekonomskog i materijalnog položaja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te ustanovama za pružanje podrške i usluga braniteljsko stradalničkoj populaciji i drugim osobama. Četvrtina realizirane neto dobiti od ulaganja reinvestira se u Fond. Dan raspodjele i reinvestiranja realizirane neto dobiti od ulaganja utvrđuje Upravni odbor Fonda uz prethodnu suglasnost HANFA-e.
 

Dividenda

Dividenda koja pripada članu Fonda, a za koju on ne podnese zahtjev za isplatu odnosno ne podigne je do 31. prosinca godine u kojoj je utvrđen iznos dividende, odgovarajuće mu se pretvara u njegov udio odnosno udjele u Fondu. 

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 

Likvidacija Fonda

U slučaju da se tijekom djelatnosti Fonda prema objektivnim tržišnim i gospodarskim pokazateljima ispostavi da se ne povećava vrijednost imovine Fonda i da se cilj Fonda najefikasnije postiže prijenosom sredstava Fonda na članove, Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o prijenosu njegove imovine na članove Fonda i likvidaciji Fonda.
 

Socijalne i humanitarne mjere

Informacije o obrazovanju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji možete pronaći na Središnjem državnom portalu u temi 
Obrazovanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Informacije o pomoći u slučajevima teške materijalno-financijske situacije možete pronaći na stranici
Zaklada hrvatskih branitelja.