Javni natječaj za podnošenje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup potpuno opremljenog dijela podruma i prizemlja poslovnog prostora Veteranskog centra - Podružnice Daruvar. Prostor se daje u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za korisnike Veteranskog centra.

Na temelju članka 6. Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj: 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke Ministarstva hrvatskih branitelja KLASA:029-01/23-01/3, URBROJ: 522-3/1-23-1 od 25. srpnja 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja (dalje: Zakupodavac) objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup potpuno opremljenog dijela podruma i prizemlja poslovnog prostora Veteranskog centra - Podružnice Daruvar, na adresi Podborje 10, ukupne površine 561,50 m².

Prostor se daje u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka) za korisnike Veteranskog centra – Podružnice Daruvar. Usluge pripremanja obroka obuhvaćaju pripremanje tri (3) obroka dnevno: doručak, ručak i večera. Puni smještajni kapacitet je 200 korisnika.

Cijena obroka po korisniku/dan smije se kretati u rasponu do 14,41 do 16,85 EUR (bez PDV-a). Veteranski centar – Podružnica Daruvar svojim će korisnicima plaćati: doručak, ručak i večeru.

Mjesečni iznos zakupnine iznosi 2.151,19 EUR (slovima: dvije tisuće sto pedeset jedan euro i devetnaest centi) bez PDV-a.

Na temelju ugovora o zakupu stječe se pravo sklapanja godišnjih ugovora o pripremanju obroka i posluživanju napitaka i bezalkoholnih pića za korisnike Veteranskog centra - Podružnice Daruvar.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme od dvije (2) godine, a po proteku roka zakupa Zakupnik ima mogućnost produženja ugovora o zakupu na još tri (3) godine, ukoliko ispunjava sve Zakonom propisane uvjete. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu i sve troškove solemnizacije snosi zakupnik.

Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

Zakupodavac zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu valjanu ponudu te poništi natječaj u bilo koje vrijeme bez ikakve obveze prema natjecateljima.
 
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 9. rujna 2023. godine do 10:00 sati.
 

Pisane ponude za zakup s potrebnim prilozima podnose se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom na adresu:
 
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb
s naznakom:
„PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU – za davanje u zakup poslovnog prostora Veteranski centar – podružnica Daruvar - NE OTVARAJ “
 
Cjeloviti tekst javnog natječaja objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva: www.branitelji.gov.hr , www.veteranskicentar.hr - poveznica 
 
Pregled poslovnog prostora moguće je obaviti uz prethodnu najavu na elektroničku poštu: javna.nabava@branitelji.hr te u dogovoru s predstavnicima Zakupodavca. Pregled prostora nije obvezan uvjet za podnošenje ponuda.

ODLUKA O PONIŠTENJU

Pisane vijesti